Ethereum spada w następstwie wyprzedaży na rynkach akcji

18:56 5 maja 2022

Główne kryptowaluty notują w czwartek spadki, ponieważ wczorajszy rajd  wywołany przez Fed wyczerpał się, a inwestorzy próbują ocenić, czy jastrzębie stanowisko banków centralnych uderzy we wzrost gospodarczy. Negatywne nastroje z rynku akcji przeniosły się na aktywa cyfrowe i doprowadziły do gwałtownych spadków, biorąc pod uwagę fakt, że główne kryptowaluty są nadal silnie skorelowane z amerykańskim sektorem technologicznym. Bitcoin spadł o ponad 8,0% i przebił się poniżej wsparcia na poziomie 37 000 USD, natomiast Litecoin stracił ponad 7,0% i podobnie jak wiele innych projektów wymazał wczorajsze zyski. Niekorzystne nastroje przyćmiły ostatnie informacje dotyczące adaptacji walut cyfrowych w życiu codziennym. Firma Gucci, która jest jedną z najbardziej luksusowych  marek na świecie, ogłosiła plany akceptowania płatności w dziesięciu kryptowalutach, w tym Bitcoin, Litecoin i Ethereum w swoich bezpośrednio zarządzanych sklepach w Ameryce Północnej.

ETHEREUM gwałtownie straciło podczas dzisiejszej sesji, a sprzedający walczą o przebicie się poniżej głównego wsparcia w okolicach 2800 USD, które zbiega się z dolnym ograniczeniem formacji trójkąta, 23,6% zniesieniem Fibonacciego fali spadkowej oraz dolnym ograniczeniem lokalnej struktury 1:1. Jeśli dojdzie do przełamania niższego poziomu, ruch spadkowy może przyspieszyć w kierunku wsparcia przy 2485 USD, które wyznacza poprzednie reakcje cenowe. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się odzyskać kontrolę, wówczas może zostać uruchomiony kolejny impuls wzrostowy w kierunku górnego ograniczenia formacji trójkąta. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót