EUR nieznacznie reaguje na protokół EBC

14:08 19 maja 2022

Najważniejsze wnioski z protokołu z posiedzenia EBC w kwietniu:

  •  Rada wyraziła zaniepokojenie wysokimi danymi dotyczącymi inflacji, podczas gdy zmaterializowało się wiele czynników ryzyka dla perspektyw inflacji, o których mówiono latem ubiegłego roku.
  • Politycy wskazali, że trudno wyobrazić sobie trwały wzrost inflacji bez wzrostu presji płacowej
  • Pojęcie "za jakiś czas" nie powinno uniemożliwiać terminowej podwyżki stóp, jeśli warunki tego wymagają 

Wygląda na to, że zdecydowana większość członków EBC popiera podwyżkę stóp w lipcu. Politycy stwierdzili, że "nawet stosunkowo niewielkie kroki mogą wystarczyć do zmiany obecnego akomodacyjnego nastawienia polityki pieniężnej w nastawienie restrykcyjne". Warto wziąć to pod uwagę, oceniając poziom podwyżek w tym roku. Biorąc pod uwagę obawy o kurczenie się gospodarki, EBC nie może sobie pozwolić na ciągłe podwyżki stóp procentowych bez przerwy w tym roku.

EURUSD odnotował stosunkowo niewielką reakcję na publikację protokołu EBC. Najpopularniejsza para walutowa kontynuowała handel w okolicach poziomu 1,0525. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót