馃搳EURUSD pozostaje stabilny przed decyzj膮 EBC

13:05 22 lipca 2021

馃搯 EURUSD nie podlega wi臋kszym wahaniom przed decyzj膮 banku centralnego.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego jest kluczowym wydarzeniem dnia. O艣wiadczenie zostanie opublikowane o godz. 13:45, a konferencja z udzia艂em prezes Lagarde rozpocznie si臋 45 minut pó藕niej, o godz. 14:30. Oczekiwania wskazuj膮, 偶e stopy procentowe pozostan膮 na niezmienionym poziomie. Uwaga skupi si臋 jednak na forward guidance, czyli wytycznych banku odno艣nie przysz艂ej polityki monetarnej. EBC zako艅czy艂 niedawno 18-miesi臋czny przegl膮d swojej polityki i zapowiedzia艂 wdro偶enie symetrycznego 2%-owego celu inflacyjnego. Poprzedni cel brzmia艂 “nieznacznie poni偶ej 2%”. Poniewa偶 cel inflacyjny zosta艂 w praktyce podwy偶szony, rynki spekuluj膮, 偶e EBC mo偶e dzi艣 przyj膮膰 bardziej go艂臋bi ton. Uwaga skupi si臋 na programach skupu aktywów - ich terminach oraz skali. 

Rynki pozostaj膮 spokojne przed og艂oszeniem decyzji EBC. Para walutowa EURUSD notowana jest p艂asko w uj臋ciu dziennym i znajduje si臋 nieco poni偶ej poziomu 1,1800. Indeksy z Europy zyska艂y na pocz膮tku dzisiejszej sesji i obecnie wiele z nich ro艣nie o oko艂o 1%. 

EURUSD notowany jest p艂asko przed decyzj膮 EBC (godz. 13:45). Para odbi艂a si臋 od linii 艣rednioterminowego trendu wzrostowego. Najbli偶szy opór warty obserwacji to okolice 1,1860. 殴ród艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t