Fed widzi wyższe stopy w 2023 roku

20:19 16 czerwca 2021

Fed dokonał najmniejszej zmiany w polityce pieniężnej, jaką w zasadzie mógł.  Kluczowym przesłaniem z dzisiejszej decyzji jest to, że stopy procentowe powinny w końcu wzrosnąć… choć w bardzo odległym terminie

Wykres dot-chart pokazuje najważniejszą zmianę, która ruszyła rynku. W marcu większość członków FOMC nie widziała żadnych podwyżek do 2023 r. Teraz niektórzy widzą ruchy w 2022 r., mediana wskazuje na 2 podwyżki w 2023 r., a oceny na 2023 r. są dosyć mocno rozproszone (niektórzy członkowie widzą 3,4 lub nawet więcej podwyżek). To otwiera debatę na temat „podwyżki stóp procentowych”.

Druga istotna zmiana to podwyżka IOER z 10 do 15 pb. To niewiele, ale powinno wyssać część płynności z rynków. Warto pamiętać, że rekordowa nadpłynność na rynku doprowadziła do zalania rynku akcji oraz obligacji pieniądzem.

Projekcje makro prawie się nie zmieniły – Fed nadal nie widzi wysokiej inflacji, a to oznacza, że jeśli perspektywy faktycznej inflacji się nie zmienią, Fed może być zmuszony do szybszego działania.

Oświadczenie Fed nie zostało znacząco zmienione, nie ma komunikatu na temat dyskusji dotyczącej programu QE, a w zasadzie jego zmniejszania. Niemniej dzisiejsze zmiany sugerują, że taka komunikacja może wkrótce nastąpić. Obecnie spekuluje się, że może to nastąpić w sierpniu w Jackson Hole.

Więcej od Powella usłyszymy o 19:30

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót