FireEye zyskuje wobec strategicznej inwestycji Blackstone

17:44 20 listopada 2020

FireEye (FEYE.US), spółka z branży cyberbezpieczeństwa, ogłosiła, iż Blackstone i ClearSky obejmą w niej udziały o wartości $400 mln. Ponadto FireEye ogłosiło przejęcie firmy Respond Software - transakcja warta $186 mln doszła do skutku w środę. Jest to drugie przejęcie dokonane przez FireEye w tym roku. 

Strategiczna inwestycja Blackstone i ClearSky ma na celu “wesprzeć kluczowe inicjatywy związane z rozwojem… a także zwiększyć inwestycje w celu rozszerzenia platformy w chmurze.” FireEye potwierdziło już, że pozyskane środki pomogą w sfinansowaniu przejęcia Respond.

Kurs FireEye otworzył się dziś potężną luką wzrostową i testował lokalne maksima w okolicach $15,96. Wzrosty nieco wyhamowały, choć wciąż przekraczają 6%. W przypadku gdyby strona popytowa zdołała wywindować cenę powyżej wspomnianego poziomu, uwaga mogłaby skupić się na szczytach sprzed pandemii ($18,32). Z drugiej strony linia trendu wzrostowego może posłużyć jako najbliższe wsparcie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót