Freeport McMoran skorzysta na wyższych cenach miedzi i molibdenu? ⛏

17:36 21 marca 2023
  • Freeport McMoran (FCX.US) jest jednym z największych producentów miedzi i największym producentem molibdenu na świecie;
  • Firma wspólnie z amerykańskim i indonezyjskim rządem prowadzi operacje wydobycia złota w najwiekszej kopalni surowca na świecie, Grasberg (Papua Nowa Gwinea);
  • Ceny molibdenu wykorzystywanego w przemyśle zbrojeniowym, przemysłowym (hartowanie stali) i kosmicznym w ostatnim czasie potężnie wzrosły z uwagi na ograniczoną podaż, historycznie wysoki popyt i trudne łańcuchy dostaw;
  • Sentyment wokół miedzi poprawił się po otwarciu gospodarki Chin i osłabieniu dolara. Wciąż jednak czynniki makro m.in. wizja możliwej recesji i kryzysu finansowego hamują byki.

Freeport McMoran uzyskuje znacznie wyższe marże na sprzedaży molibdenu ale wciąż stanowi on zdecydowanie mniejszą część ogólnych przychodów i zysków firmy. Największą kopalnie molibdenu stanowi Climax Mine, w stanie Kolorado. Korzystna dla USA dywersyfikacja geograficzna (krótki i bezpieczny łańcuch dostaw) sprawiają, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie będą sklonne kupować droższy surowiec od Freeport McMoran zamiast korzystać z chińskiej konkurencji.

W ostatnim liście do akcjonariuszy, prezes funduszu BlackRock L.Fink wskazał, że coraz większą rolę w światowej gospodarce będzie odgrywała geopolityka, a era dążenia do maksymalizacji opłacalności minęła wraz z eskalacja napięć. Państwa mogą wybierać bezpieczeństwo i łańcuch dostaw kosztem wyższej ceny (czynnik proinflacyjny). Biznes Freeport McMoran jest cykliczny - wolne przepływy pieniężne w 2022 roku spadły o prawie 70% r/r. Wskaźnik P/E wynosi 15, Wskaźnik C/Wk niewiele ponad 2.

Jeśli światowej gospodarce uda sie uniknąć szerszego kryzysu finansowego, a Fed z czasem zacznie stopniowo luzować politykę monetarną ceny wydobywanych przez Freeport McMoran surowców i marże mogą wzrosnąć. W perspektywie wyżsych wydatkó na zbrojenia molibden wydaje się jednym z najbardziej strategicznych minerałów, a jego złoża są niezwykle rzadkie. Freeport prowadzi dwie bardzo duże kopalnie Cerro Verde i El Abra, w Chile - kraju, który posiada największe złoża miedzi na świecie. 

Molybdenum Market: Supply Disruptions Spark 122% Rally - BloombergCeny molibdenu wzrosły mimo spadków na cenach miedzi. W lutym kontrakty futures na molibden zadebiutowały na londyńskiej giełdzie dzięki wzmożonemu zainteresowaniu spekulantów. Źródło: LME, Asia Metal, Bloomberg

COPPER, interwał D1. Kontrakty futures na miedź odbiły się od 38,2 zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej rozpoczętej wiosną 2020 roku, a formacja 'złotego krzyża' sygnalizuje możliwe odwrócenie spadkowego trendu. Źródło: xStation5

Akcje Freeport McMoran (FCX.US), interwał H1. Wzrosty zostały zatrzymane na 38,2 zniesieniu Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowej latem 2022 roku.Jeśli wyprzedaż się pogłębi kolejnym istotnym wsparciem możę okazazać się poziom 33 USD, przy 61,8 zniesieniu Fibo. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót