FuboTV traci po znacznej znacznej redukcji analitycznej wyceny

20:05 21 stycznia 2022

Fubotv Inc (FUBO.US) zanurkował dzisiaj w jednym momencie ponad 10% po tym jak Needham & Co. obniżył cenę docelową akcji spółki do 15$ z 60$ jednocześnie podtrzymując rekomendację "kupuj". FuboTV to firma zajmująca się prowadzeniem streamingu wydarzeń sportowych.

"Obniżamy naszą 12-miesięczną cenę docelową dla FUBO do 15 USD z 60 USD. Co warte podkreślenia, mimo że w ciągu 2021 roku 3-krotnie podnieśliśmy nasze szacunki przychodów na 2022 rok, akcje FUBO spadły o 36%, pomimo wzrostu S&P 500 o 27%" - podkreśliła analityczka Laura Martin.

Firma finansowa ustala swoje cele cenowe za pomocą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i "biorąc pod uwagę konsensus poglądów, że Fed podniesie stopy procentowe cztery razy w 2022 roku o łącznie 100 punktów bazowych, firma podniosła założenia dotyczące średniego ważonego kosztu kapitału, co obniża 12-miesięczne cele cenowe"

Martin dodała również: "Zmiany w wycenie DCF powodują, że obniżamy naszą cenę docelową dla FUBO do 15 USD, głównie dlatego, że 85% całkowitej wartości DCF FUBO znajduje się w jego szacowanej wartości końcowej."

Akcje Fubotv Inc (FUBO.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję z niedźwiedzią luką cenową, poniżej dolnego ograniczenia kanału zniżkującego, który obecnie działa jako opór. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, cena może przetestować wsparcie na poziomie 9,00 USD, gdzie znajdują się minima z października 2020 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót