Funt traci w oczekiwaniu na rozmowy międzypartyjne

16:50 14 maja 2019

Podsumowanie:

  • Rząd May miał bardzo szerokie rozmowy z Partią Pracy
  • Funt drugą najsłabszą walutą w koszyku G10
  • GBPUSD kieruje się w stronę 1,2900

Ostatnie dni nie były dla funta najlepsze i tracił on nawet do słabszego w ostatnim czasie dolara amerykańskiego. Obecnie sprawa Brexitu jest decydującym czynnikiem dla brytyjskich aktywów, a brak jakichkolwiek konkretów oraz zawieszenie rozmów w sprawie porozumienia nie pomagają. Obecnie wszystko wskazuje na to, że będą one kontynuowane, co daje nadzieję (choć bardzo niewielką), że rząd będzie w stanie uzyskać aprobatę ze strony Partii Pracy, która jest potrzebna do przegłosowania umowy wynegocjowanej przez Theresę May z Brukselą.

Najważniejsze komentarze ze strony rzecznika May:

  • Gabinet przeprowadził rozległe rozmowy z Partią Pracy
  • Ministrowie szczegółowo omówili kompromisy, które rząd chciał podjąć w rozmowach
  • Postanowiono kontynuować rozmowy
  • Bruksela nie jest skłonna do negocjacji
  • Decydujące głosowania pozostają w obrębie środków, które mogą pokazać drogę naprzód

GBPUSD spada, jednak kieruje się w stronę wsparcia w rejonie 1,2900. Po pierwsze jest to psychologiczny poziom, jednak jak widać na powyższym wykresie już wcześniej bykom udało się utrzymać te okolice i wyprowadzić większą kontrę. Źródło: xStation5.
Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót