GAP stracił 20% wartości po publikacji rozczarowujacych wyników

19:08 24 listopada 2021

Akcje GAP(GPS.US) spadły o ponad 20,0% podczas dzisiejszej sesji po tym, jak sprzedawca odzieży opublikował rozczarowujące dane kwartalne, częściowo z powodu problemów z łańcuchem dostaw. Spółka zarobiła 27 centów na akcję, znacznie poniżej szacunków Wall Street wynoszących 50 centów na akcję, podczas gdy przychody spadły do ​​3,94 miliarda dolarów z 3,99 miliarda dolarów w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Gap powiedział, że rok wcześniej osiągnął stratę netto w wysokości 152 milionów dolarów, czyli 40 centów na akcję. Spółka obniżyła również swoją całoroczną prognozę. Sprzedawca odzieży został dotknięty wyższymi kosztami wysyłki, a także przedłużonymi zamknięciami fabryk w Wietnamie, gdzie produkuje około 30% swoich produktów.Akcje GAP (GPS.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję mocnymi spadkami i wybiły się poniżej dolnej granicy kanału spadkowego. Obecnie cena testuje główne wsparcie na poziomie 17,70 USD, co zbiega się ze zniesieniem 61,8% ostatniej fali wzrostowej. W przypadku wybicia niższego poziomu, następny cel dla sprzedających znajduje się na poziomie 14,00 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót