Gorsze dane z EMU, euro odrabia jednak straty

11:17 14 lutego 2020

Dane ze strefy euro dotyczące PKB okazały się być gorsze od oczekiwań. Dane pokazały spadek dynamiki PKB do 0,9% r/r z poziomu 1,2% r/r przy oczekiwaniu 1,0% r/r za IV kwartał. Wzrost w ujęciu kwartalnym wyniósł 0,1% k/k przy oczekiwaniu 0,1% k/k oraz przy poprzednim wzroście na poziomie 0,3% k/k. Przypomnijmy, że dzisiejsze dane z Niemiec pokazały brak zmiany PKB w ujęciu kwartalnym

Oprócz tego zmiana zatrudnienia w strefie euro wyniosła 0,3% k/k, natomiast bilans handlowy za grudzień wzrósł do 23,1 mld z poziomu 20,7 mld EUR. 

Trudno wskazazać wobec tego dlaczego europejska waluta odbija dzisiaj o poranku. Widać, że dolar jest raczej spokojny na innych rynkach, natomiast euro nie ma powodów do wzrostów. Może się wydawać wobec tego, że jest to jedynie realizacja zysków. EURUSD odbija z okolic zniesienia 161.8 ostatniej fali wzrostowej na EURUSD. Najbliższy opór zlokalizowany jest nieznacznie poniżej poziomu 1,0870 przy średniej 14 okresowej. Kluczowy opór przy poziomie 1.0900. 

EURUSD próbuje odbijać, ale jest to w zasadzie ruch związany z realizacją zysków. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót