Grupa Kęty podnosi prognozy na 2022 rok

12:30 23 czerwca 2022

Zarząd Grupy Kęty (KTY.PL) zaktualizował swoje prognozy na 2022 rok. Prognoza zysku wzrasta o 17% względem danych przedstawionych 22 grudnia 2021 roku (obecnie ma wynieść 642 mln zł). Prognoza przychodów wzrosła o 10% (do 5,94 mld zł), a EBITDA o 19% (do 980 mln zł). 

Spółka podała szacunkowe dane wynikowe za 2 kwartał,  z których wynika, że spółka zwiększyła przychody o 44% w ujęciu rocznym (do poziomu 1,66 mld zł), poziom EBITDA o 29% r/r (324 mln zł), a zysk netto o 32% r/r (poziom 281 mln zł). 

Jak podała spółka, wygenerowanie takich wyników było możliwe dzięki umiejętnej polityce zakupowej oraz silnemu popytowi. 

 

Wykres cen akcji Grupy Kęty (KTY.PL), interwał D1. Dzisiejsza sesja przyniosła zwyżki walorów Grupy, które pozytywnie zareagowały na podwyższone prognozy wynikowe. Z perspektywy technicznej, akcje znajdują się obecnie w ważnym punkcie wsparcia blisko poziomów 578 zł za walor. Wybicie poniżej 567 zł (zielona strefa) może umocnić trwający od końca marca trend spadkowy i zanegować siłę wybicia z pierwszej połowy marca. Najbliższymi poziomami oporów są rejony 100-dniowej średniej kroczącej (fioletowa krzywa). Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót