Inflacja w Nowej Zelandii przyśpiesza czym wspiera Kiwi

06:58 16 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Wzrost cen w Nowej Zelandii przyśpiesza w II kwartale, zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami
  • Minutes RBA wskazują na stłumiony wzrost płac w Australii, jednocześnie mówiąc o sporym miejscu do wzrostu
  • Mnuchin oraz Lighthizer mogą wybrać się na dalsze negocjacje do Pekinu w przypadku produktywnych rozmów telefonicznych

Inflacja wciąż poniżej „średniego” celu

Inflacja w Nowej Zelandii przyśpieszyła do 1,7% w ujęciu rocznym w II kwartale tego roku, z poziomu 1,5% w Q1. Odczyt był zgodny z rynkowymi oczekiwaniami

 

 

Inflacja w Nowej Zelandii przyśpieszyła zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. Źródło: Macrobond, XTB

Warto zanotować, że tempo wzrostu cen w ostatnim kwartale w Nowej Zelandii było zgodne z prognozami RBNZ, które wskazują jednocześnie na spowolnienie tempa wzrostu cen w drugiej części bieżącego roku. Wobec tego, inflacja w Nowej Zelandii pozostanie w okolicach lub poniżej środku zakresu celu RBNZ, czyli przy poziomie 2,0%. Takie stwierdzenia prowadzą do dalszych wycen obniżek stóp procentowych w dalszej części tego roku (rynek ocenia prawdopodobieństwo na poziomie 80% na sierpień). Jednocześnie ceny bazowe podskoczyły do dynamiki 1,7% r/r. Co więcej, ceny niehandlowe, czyli takie na których wpływ nie mają wahania kursu walut wzrosły o 2,8% r/r, tak samo jak w pierwszym kwartale tego roku. W dużym stopniu inflacja przyśpieszona została przez ceny benzyny, które wzrosły o 5,8% r/r (w tym wypadku mamy również efekt drugiej rundy). Reakcja na Kiwi jest ograniczona. W tym momencie umacnia się o 0,2% w stosunku do dolara amerykańskiego.

 

 

NZDUSD kontynuuje ostatnie wzrosty po publikacji danych inflacyjnych za Q2. Patrząc na wykres powyżej można domniemywać, że rajd powinien być kontynuowany nawet do średnioterminowej spadkowej linii trendu, czyli mniej więcej do okolic poziomu 0,6850. Źródło: xStation5

Minutes RBA, rozmowy handlowe

Oprócz danych z Nowej Zelandii, w trakcie sesji azjatyckiej opublikowane zostały minutes RBA. Dokument wskazał, że Zarząd banku widzi ograniczoną presję na wzrost cen i widoczne są spore niewykorzystane moce na rynku pracy. Bankierzy wskazali, że niższe stopy procentowe utrzymują dolara australijskiego niżej i obniżają stopy kredytowania, co powoduje uwolnienie gotówki na wydatki konsumpcyjne. RBA obserwuje również sygnały stabilizacji cen w Sydney oraz Melbourne. Finalnie skomentowane zostały również ryzyka związane z wojną handlową, które ocenione zostały na wysokie. Przypomnijmy, że RBA dokonał cięcia stóp procentowych do 1,0% wcześniej w tym miesiącu.

Ostatnia ważna informacja dotyczy z kolei negocjacji handlowych między USA oraz Chinami. W tym tygodniu ma dojść do rozmów telefonicznych pomiędzy dwoma stronami. Jeśli te okażą się być owocne, w przyszłym tygodniu Mnuchin oraz Lighthizer mogą wyruszyć do Pekinu na dalsze negocjacje. Niemniej warto zwrócić uwagę, że negocjacje prawdopodobnie nie będą przebiegały lekko ze względu na brak przyśpieszenia skupów produktów rolnych przez Chiny, a ostatnie dane handlowe pokazały dalej rosnącą nadwyżkę handlową Chin w handlu z USA.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót