Japońska inflacja przyśpiesza w marcu

09:00 19 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Wzrost cen w Japonii był większy od oczekiwań za marzec
  • BoJ tnie ilość skupowanych obligacji dzisiejszego dnia
  • Umiarkowane spadki na chińskich indeksach oraz dobre nastroje w Japonii

Wzrost cen wyższy od oczekiwań

Wzrost cen bazowych za marzec w Japonii był większy od tego, co oczekiwały rynki finansowe. Nie jest to jednak informacja zmieniająca zasady gry w stosunku do japońskiego jena, gdyż inflacja w dalszym ciągu pozostaje daleko od celu inflacyjnego BoJ. Jen praktycznie nie reagował na dzisiejszy raport. Z drugiej strony indeks Nikkei 225 zyskiwał nawet 0,4% w trakcie pisania niniejszej analizy. Z drugiej strony w Chinach widoczne są umiarkowane spadki z tracącym Shanghai Composite tracącym 0,1%.

 

 

Pomimo wyższej od oczekiwań inflacji za marzec, poozostaje ona wciąż daleko od celu inflacyjnego BoJ. Źródło: Bloomberg

Główna inflacja wzrosła do 0,5% r/r, co było skokiem z poziomu 0,2% r/r. Był to wzrost zgodny z rynkowymi oczekiwaniami. W tym samym czasie inflacja bazowa wzrosła do 0,8% r/r z poziomu 0,7% r/r. Nie oczekiwano jednak w tym przypadku żadnego wzrostu. Inna inflacja bazowa, która wyklucza ceny energii oraz świeżej żywności pozostała niezmieniona na poziomie 0,4% r/r. Oczywiście pewien wzrost w przypadku bazowych wartości może być dobrą informacją dla banku centralnego, to jednak należy pamiętać o sporym dystansie do celu wyznaczonego na poziomie 2,0%.

Oprócz kwestii cenowych mogliśmy usłyszeć pewne informacje związane z planowaną podwyżką podatku od sprzedaży. Okazuje się, że Japonia może ogólnie wstrzymać się z samą podwyżką, przynajmniej w tym roku. To w takim razie wstrzyma krótkoterminowy wzrost cen, podobny który miał miejsce w 2014 roku. Warto również wspomnieć o tym, że bank zmniejszył ilość kupowanych dzisiaj obligacji o 20 mld JPY do poziomu 160 mld JPY dla zapadalności od 10 do 25 lat. Mniejsze skupy były widoczne również na długim końcu krzywej (25-40 lat). Niemniej warto pamiętać, że od czasu do czasu możemy mieć do czynienia z pewnymi odchyleniami i nie będzie to świadczyć o zmianie polityki ze strony BoJ.

 

 

USDJPY notowany jest blisko strefy podażowej przy poziomie 112. Biorąc pod uwagę oczekiwaną niską zmienność w Wielki Piątek, para nie powinna ruszyć się zbyt mocno z bieżących poziomów. Źródło: xStation5

Inne informacje:

  • PBOC zasilił rynek 20 mld juanów poprzez 7 dniowe operacje repo

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót