Kalendarz Ekonomiczny: Amerykańska inflacja w centrum uwagi inwestorów

08:19 14 stycznia 2020

Podsumowanie:

  • Czy porozumienie fazy pierwszej dojdzie do skutku?
  • Dane o inflacji CPI w USA
  • Cotygodniowy raport API dotyczący ropy naftowej

Nagłówki dotyczące wojny handlowej w centrum uwagi inwestorów

We wtorek kalendarz ekonomiczny nie obfituje w nadmiar odczytów. Jednakże inwestorzy powinni się skupić na nagłówkach dotyczących wojny handlowej, ponieważ wicepremier Chin Liu He jest już w Waszyngtonie, a komisarz ds. Handlu Phil Hogan przyjedzie tam dzisiaj. Podpisanie “fazy pierwszej” umowy handlowej między USA a Chinami zaplanowano na dzień jutrzejszy. Warto również wspomnieć, że po podpisaniu traktatu mają mieć miejsce rozmowy na linii UE - USA, dotyczące kwestii handlowych.  

9:00 - Węgry, inflacji CPI za listopad. Oczekiwania rynkowe wskazują na wzrost wskaźnika do poziomu 3,8% r/r z poprzedniego pułapu 3,4% r/r.

14:30 - USA, dane o Inflacji CPI w USA. Od ostatniej obniżki stóp procentowych, a także od uruchomienia programu zbliżonego do QE, minęło już trochę czasu, przez co inwestorzy z grubsza mogą ocenić skutki powyższych działań dotyczących amerykańskiej gospodarki. Zwiększenie popytu konsumenckiego, powinno pozytywnie wpłynąć na inflację i wydaje się, że teoria znalazła odzwierciedlenie w praktyce, gdyż od października 2019, jesteśmy świadkami regularnych wzrostów wskaźnika CPI. Mimo to, konsensus rynkowy zakłada pokrycie się dzisiejszych odczytów zarówno bazowych jak i głównych z poprzednim poziomem, odpowiednio  0,2% m/m i 0,3 m/m. 

22:30 - USA, cotygodniowy raport API dotyczący zapasów ropy naftowej. Raport DOE z zeszłego tygodnia wykazał nieoczekiwany wzrost zapasów o 1,16 miliona baryłek. Jednakże odczyt nie miał większego znaczenia, ponieważ ceny ropy naftowej były już pod presją z powodu deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dzisiejszy raport API powinien wykazać spadek o 0,75 MB.

Przemówienia Bankierów Centralnych:

  • 9:30  - ECB Yves
  • 15:00 - Fed Williams
  • 18:30 - ECB Villeroy
  • 19:00 p - Fed George

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót