Kalendarz ekonomiczny: Dane o PKB z Hiszpanii oraz Włoch

08:52 31 lipca 2020
 • Zróżnicowane nastroje po publikacji wyników spółek Big Tech

 • Dane o PKB z Hiszpanii, Włoch i Kanady

 • Spółki z sektora naftowego przedstawią dziś raporty finansowe

Wyniki gigantów technologicznych zdołały przebić oczekiwania rynku. Jednakże nastroje na globalnych rynkach akcyjnych pozostają zróżnicowane, bowiem część dużych spółek z sektora technologicznego po raz pierwszy doświadczyła spadku kwartalnych przychodów. Kluczowymi odczytami będą dzisiaj dane o PKB państw europejskich, które w szczególności zostały dotknięte przez pandemię, a także indeks Uniwersytetu Michigan z USA. W kontekście publikacji wyników, dominować będą dzisiaj spółki z sektora naftowego np. Chevron, Exxon i Phillips 66. Oprócz tego inwestorzy powinni pamiętać, że na przepływy na rynku w dużym stopniu może wpłynąć rebalancing z okazji zakończenia miesiąca. 

09:00 - Hiszpania, PKB za II kw. 2020 r. Oczekiwania: -16,1% kw/kw. Poprzednio: -5,2% kw/kw

10:00 - Włochy, PKB za II kw. 2020 r. Oczekiwania: -15% kw/kw. Poprzednio: -5,3% kw/kw

11:00 - Strefa euro, PKB za II kw. 2020 r. Oczekiwania: -12% kw/kw. Poprzednio: -3,6% kw/kw

14:30 - USA, dane za czerwiec

 • Bazowa inflacja PCE. Oczekiwania: 1% r/r. Poprzednio: 1% r/r

 • Wydatki Amerykanów. Oczekiwania: 5,5% m/m. Poprzednio: 8,2% m/m

 • Dochody Amerykanów. Oczekiwania: -0,5% m/m. Poprzednio: -11,6% m/m

14:30 - Kanada, PKB w maju. Oczekiwania: +3,5% m/m. Poprzednio: -11,6% m/m

16:00 - USA, wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Oczekiwania: 73. Poprzednio: 78,1

Ważne publikacje wyników w USA

 • AbbVie (ABBV.US) - przed otwarciem rynku

 • Caterpillar (CAT.US) - przed otwarciem rynku

 • Chevron (CVX.US) - przed otwarciem rynku

 • Exxon Mobil (XOM.US) - przed otwarciem rynku

 • Merck (MRK.US) - przed otwarciem rynku

 • Phillips 66 (PSX.US) - przed otwarciem rynku

 • Under Armour (UAA.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót