Kalendarz ekonomiczny: Dane z USA i impeachment Trumpa

08:54 13 stycznia 2021
 • Europejskie rynki mogą otworzyć się płasko

 • Głosowanie ws. impeachmentu Trumpa

 • Dane API wskazały na większy od oczekiwań spadek zapasów ropy

Po mieszanej sesji azjatyckiej oczekuje się, że rynki akcyjne w Europie otworzą się płasko. Inwestorzy poznają dziś dwa ważne odczyty - inflację CPI z USA za grudzień oraz raport DOE dot. zapasów ropy. Ta druga publikacja może wspomóc ceny ropy naftowej, jeśli potwierdzi się sygnalizowany wczoraj przez API istotny spadek zapasów (-5,82 mln brk). Oprócz tego, wiceprezydent Pence zapewne odrzuci apel o uruchomienie 25. poprawki przeciwko Trumpowi, Demokraci w Izbie Reprezentantów mogą z kolei zagłosować dziś nad impeachmentem - pozostaje pytanie, czy znajdą oni poparcie Senatu. W godzinach popołudniowych należy również oczekiwać decyzji Narodowego Banku Polskiego ws. stóp procentowych - zwykle komunikat pojawiał się w okolicach godz. 14:00. 

10:00 - Włochy, produkcja przemysłowa w listopadzie. Oczekiwania: -0,4% m/m. Poprzednio: 1,3% m/m

11:00 - Strefa euro, produkcja przemysłowa w listopadzie. Oczekiwania: 0,2% m/m. Poprzednio: 2,1% m/m

14:30 - USA, inflacja CPI w grudniu

 • Główny wskaźnik. Oczekiwania: 1,3% r/r. Poprzednio: 1,2% r/r

 • Wskaźnik bazowy. Oczekiwania: 1,6% r/r. Poprzednio: 1,6% r/r

16:30 - zmiana zapasów ropy wg DOE

 • Ropa naftowa. Oczekiwania: -2,7 mln brk

 • Benzyna. Oczekiwania: +3 mln brk

 • Destylaty. Oczekiwania: +3 mln brk

Przemówienia bankierów centralnych:

 • 10:00 - Prezes EBC Lagarde

 • 19:00 - Brainard z Fed

 • 21:00 - Clarida z Fed

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót