Kalendarz Ekonomiczny: Decyzja EBC głównym wydarzeniem dnia

08:14 12 września 2019

Podsumowanie:

  • Decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych wraz z  konferencją prasową po posiedzeniu rady
  • Bazowy wskaźnik CPI w USA za sierpień
  • Publikacja raportu WASDE w USA

11:00 - Strefa Euro, dane dotyczące produkcji przemysłowej za lipiec. Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost wskaźnika do poziomu 0,1% m/m z wcześniejszego pułapu -1,6% m/m.

12:00 - USA, spotkanie OPEC. Publikacja wczorajszego raportu kartelu wskazywała na globalny wzrost podaży surowca. Jednakże w przypadku zmienności cenowej to nie wspomniany raport grał pierwsze skrzypce podczas wczorajszej sesji. Tweet Donalda Trumpa, który informował o możliwości pertraktacji z Iranem, a także złagodzeniem sankcji mocno namieszał, przez co cena ropy spadła o blisko 2,7%.

13:45 - Strefa Euro, decyzja EBC w sprawie stóp procentowych. W ostatnim czasie, informacje co do przyszłego luzowania polityki monetarnej przez Bank Centralny były niczym rollercoaster. Ewidentny brak zgodności rady co do cięć (i ewentualnie o ile), a także potrzeby wprowadzenia programu QE, daje rynkowi sporą niepewność co do dzisiejszej decyzji. Kolejnym ważnym punktem w czwartkowej agendzie dnia to konferencja Mario Draghiego wraz z sesją pytań i odpowiedzi. Oba powyższe wydarzenia nakierują rynek co do przyszłości polityki monetarnej w Europie, a także spróbują odpowiedzieć  na pytanie, czy praktycznie pewna obniżka stóp procentowych to jednorazowe wydarzenie, czy jednak zapoczątkują one cały cykl. 

14:30 - USA, bazowy wskaźnik inflacji CPI za sierpień. Wczorajsze dane dotyczące inflacji PPI za sierpień pokryły się z początkowymi szacunkami rynku, co jest dobrym sygnałem dla dzisiejszej publikacji. Musimy pamiętać, że inflacja jest ważnym wskaźnikiem rzutującym na decyzje w sprawie polityki monetarnej.  Stąd też, dzisiejsze dane mogą być kluczowe dla FOMC. Więcej, co do możliwości dalszych cięć, dowiemy się już niebawem tj. 18 września, podczas spotkania FED. Czy Powell ugnie się przed Donaldem Trumpem i wbrew wątpliwościom potwierdzi oczekiwania prezydenta jak i dużej części rynku co do większego luzowania polityki monetarnej?

18:00 - USA, raport WASDE. Jest to kluczowa publikacja dla inwestorów zajmujących się szeroko pojętym rynkiem zbóż. Powyższy raport przedstawi aktualny stan amerykańskiego bilansu konsumpcji i dostaw, a także dostarczy informacji o aktualnych uprawach. Musimy jednak pamiętać, że jest to raport za miesiąc poprzedni, stąd też nie będzie on uwzględniał strat spowodowanych huraganem Dorian. 

20:00 - USD, Bilans budżetu federalnego za Sierpień. Konsensus rynkowy wskazuje na spadek do poziomu -160,5 miliardów z wcześniejszego pułapu -120 miliardów dolarów. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót