Kalendarz ekonomiczny: Indeks IFO, dane z Uniwersytetu z Michigan

09:29 24 czerwca 2022

• Europejskie otwierają się wyżej

• Niemiecki indeks IFO za czerwiec

• Rewizja nastrojów konsumenckich UoM

Kontrakty futures na indeksy z Europy i Stanów Zjednoczonych notują wzrosty po otwarciu europejskiej sesji kasowej, pomimo, iż podczas sesji azjatyckiej nie pojawiły się żadne przełomowe wiadomości. Europejski kalendarz ekonomiczny na dziś jest lekki, a najważniejszym zaplanowanym odczytem będzie niemiecki indeks Ifo za czerwiec. Niemniej jednak dane ankietowe z Niemiec rzadko mają duży wpływ na rynki. W trakcie sesji w USA poznamy rewizję danych UoM oraz sprzedaż nowych domów w USA. Oczekuje się jednak, że żaden z tych raportów raczej nie wywoła dużej zmienności na rynkach. Popołudniowe przemówienie prezesa RBA Lowe może z kolei doprowadzić do większych ruchów na parach z AUD.

10:00 - Niemcy, indeks IFO za czerwiec. Oczekiwania: 92,9. Poprzednio: 93,0

16:00 - USA, sprzedaż nowych domów w maju. Oczekiwania: 590 tys. Poprzednio: 591 tys

16:00 - USA, University of Michigan nastroje konsumentów w czerwcu (finalne). Pierwszy odczyt: 50,2

Przemówienia bankierów centralnych

  • 13:30 – prezes RBA Lowe
  • 13:30 - FED Bullard

Wyniki kwartalne na Wall Street

  • CarMax Inc (KMX.US) - przed rozpoczęciem sesji

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót