Kalendarz ekonomiczny: Kolejne dane z amerykańskiego rynku nieruchomości

10:27 23 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Nieznaczny wzrost sprzedaży hurtowej w Kanadzie
  • Sprzedaż nowych nieruchomości w USA
  • Raport API nt. zapasów ropy naftowej

13:30 Sprzedaż hurtowa w Kanadzie. Dzisiejszego popołudnia poznamy dane na temat sprzedaży hurtowej w Kanadzie za luty, które zawierają również dane dotyczące sprzedaży towarów eksportowych oraz importowych. Ostatnie odczyty pokazały poprawę w całkowitej sprzedaży, jednak tym razem przewiduje się mniejszy wzrost sprzedaży (0,1% m/m, poprzedni odczyt- 0,6%).

16:00 Wskaźnik produkcyjny RIchmond FED za kwiecień. I kwartał 2019 r. był rozczarowujący dla europejskiego przemysłu, w szczególności dla Niemiec, gdzie wskaźniki PMI odnotowały wyniki wyraźnie poniżej oczekiwań. Mimo to, sentyment wśród amerykańskich producentów nie pogorszył się w tak znaczącym stopniu. Regionalny wskaźnik Fed z Chicago zanotował lekki wzrost, jednak w przypadku indeksu z Richmond, konsensus rynkowy zakłada pozostanie na tym samym poziomie co w marcu, czyli na 10 pkt.

16:00 Sprzedaż nowych nieruchomości w USA. W piątek poznaliśmy niepokojące dane z rynku nieruchomości w USA. Być może, dzisiejsze dane polepszą nieco sentyment wśród deweloperów. Mimo to, konsensus rynkowy zakłada spadek sprzedaży nowych domów do 649 tys. w marzec z 667 tys. w lutym.

22:30 Raport API na temat zapasów ropy naftowej. Ropa zaczyna tydzień od wzrostów spowodowanych informacją braku przedłużenia zwolnień z sankcji nałożonych przez USA dla niektórych krajów importujących ropę z Iranu. Choć ropa pozytywnie zareagowałą na tę informację, prawdopodobny wzrost produkcji ze strony państw może być ograniczeniem do wzrostu cen. Należy zaznaczyć, że raport API jest tylko prognozą na temat zapasów ropy naftowej, dokładne dane poznamy dopiero jutro.Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót