Kalendarz Ekonomiczny: Napływ danych z USA

08:04 11 września 2019

Podsumowanie:

  • Konferencja Polskiego Banku Centralnego
  • Amerykański wskaźnik inflacji PPI za sierpień
  • Cotygodniowy raport DoE dotyczący zapasów ropy naftowej w USA

16:00 Polska, Konferencja NBP. Chodź rynek powszechnie spodziewa się, że rada nie poczyni żadnych zdecydowanych kroków co do zmian w polityce pieniężnej, oczekuje on wskazówek co do przyszłości. Czy wzrost inflacji zachęci NBP do podwyżek stóp procentowych wbrew globalnemu trendowi? 

14:30 - USA, wskaźnik inflacji PPI za sierpień. Dzisiejszy wskaźnik cen dóbr produkcyjnych w USA poprzedza jutrzejszy odczyt inflacji CPI.  Dzisiejsze, jak i jutrzejsze dane mogą ukierunkować FOMC i dać mu wydźwięk aktualnej sytuacji gospodarczej USA. Jeśli odczyt będzie zdecydowanie poniżej oczekiwań rynku, FED stanie przed sporym dylematem. Konsensus rynkowy wskazuje na spadek PPI z poziomu 0,2% m/m do pułapu 0,1% m/m.

16:30 - USA, cotygodniowy raport DoE dotyczący zapasów ropy naftowej. Wczorajszy raport API wskazał na spadek zapasów o 7,2 mln baryłek. Z racji faktu, że korelacja przewidywań instytutu z głównymi odczytami jest w ostatnim czasie całkiem duża, warto wziąć ją pod uwagę podczas dzisiejszego handlu na “czarnym złocie”. Szacunkowa mediana wskazuje na spadek zapasów do poziomu -0,847 mln baryłek z wcześniejszego pułapu -2,396 mln.

Przemówienia bankierów centralnych:

  • 9:15 - Riksbank Skingsley

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót