Kalendarz ekonomiczny: spokojna końcówka tygodnia

08:45 12 lipca 2019

Podsumowanie

  •  Dane o produkcji przemysłowej ze strefy euro zostaną opublikowane dziś rano
  • Oczekuje się, że w czerwcu, inflacja PPI w USA zwolniła 
  • Narodowy Bank Czeski i Riksbank opublikują dzisiaj minutki

 11:00 - Produkcja przemysłowa za maj ze strefy euro. Dane o produkcji przemysłowej z krajów członkowskich strefy euro opublikowane wcześniej w tym tygodniu okazały się rozczarowaniem. Indeksy PMI utrzymują się na niskich poziomach, a gospodarka światowa zmierza w kierunku spowolnienia, tak więc szansa na duże odbicie w europejskim sektorze produkcyjnym maleje. Oczekuje się, że dane za maj, pokażą spadek o 1,6% w ujęciu rocznym i wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym. 

14:30 - inflacja PPI za czerwiec ze Stanów Zjednoczonych. Wczorajsza publikacja inflacji CPI w USA za czerwiec pokazała spowolnienie z 1,8% r/r do 1,6% r r, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Odczyt PPI nie jest tak uważnie obserwowany przez uczestników rynku, jak CPI i dlatego rzadko wywołuje większą reakcję. Jednakże, jeśli wskaźnik PPI pozostanie w trendzie spadkowym w dłuższym interwale czasowym, to taka sytuacja może stać się źródłem niepokoju. W czerwcu, rynek spodziewa się spowolnienia do 1,6% r/r.

Minutki banków centralnych 

  • 10:00 - Czeski Bank Narodowy
  • 9:30 - Riksbank
 

Przemówienia centralnych bankierów:

  • 10:30 - Vlieghe BoE
  • 11:00 - Visco EBC
  • 16:00 - Evans Fed

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót