Kalendarz ekonomiczny: Wielki Piątek na rynkach

09:04 19 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Większość giełd będzie dziś zamknięta
  • Kryptowaluty i Forex są dziś otwarte
  • Dane z rynku nieruchomości w USA

Z uwagi na Wielki Piątek i dzień wolny w wielu państwach, większość rynków akcyjnych będzie dziś zamkniętych, a w przypadku rynku towarowego zostanie wznowiony dopiero we wtorek. Mimo to, inwestorzy wciąż mogą handlować na rynku walutowym jak i  kryptowalutowym. Kalendarz ekonomiczny również w dniu dzisiejszym nie obfituje w wiele wydarzeń. O godzinie 14:30 poznamy dane z rynku nieruchomości w USA za marzec. Przewidywane rozpoczęcie budowy domów ma wzrosnąć o 5,7% m/m, natomiast zakładane pozwolenia na budowę mają wzrosnąć o 0,7% m/m. Choć dane z rynku nieruchomości rzadko powodują duże ruchy na dolarze to ze względu na ograniczoną płynność mogą doprowadzić do większej zmienności na rynku USD.

Wczorajsze słabe odczyty PMI z Europy oraz dobra sprzedaż detaliczna z USA miały wpływ na gorsze notowania EURUSD.  Para walutowa stara się odrobić wczorajsze straty, jednak ruch jest ograniczony. Źródło: xStation5.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót