Kalendarz ekonomiczy: Inflacja PCE z USA i zamówienia dóbr trwałych za kwiecień

09:20 26 maja 2023
  • Europejskie indeksy giełdowe zyskują po otwarciu
  • PCE, wydatki i dochody osobiste, zamówienia na dobra trwałe za kwiecień
  • Wystąpienia dwóch członków EBC

Indeksy ze Starego Kontynentu otworzyły się dziś w relatywnie pozytywnych nastrojach. Ma to miejsce po dość optymistycznej azjatyckiej sesji i wczorajszej sesji na Wall Street, gdzie akcje spółek technologicznych notowały rajd po wynikach Nvidia. Choć potencjalna niewypłacalność USA jest istotnym czynnikiem ryzyka, inwstorzy dostrzegają dużą szansę na finalne rozwiązanie tej sprawy, na szczeblu politycznym. Pod tym względem istotne mogą okazać się godziny popołudniowe i wieczorne, gdy Wall Street będzie oczekiwało kolejnych informacji o postępach w negocjacjach. Notowania surowców energetycznych są także mieszane, przy czym ropa naftowa nieznacznie zyskuje, a gaz ziemny traci. Metale szlachetne korzystają na osłabieniu USD.

Kalendarz ekonomiczny na dziś obejmuje kilka interesujących publikacji danych ze Stanów Zjednoczonych. Wczesnym popołudniem poznamy bazową inflację PCE, wydatki i dochody osobiste, a także zamówienia na dobra trwałe za kwiecień. Półtorej godziny później opublikowany zostanie wskaźnik nastrojów konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan za maj, ale ponieważ będzie to rewizja, duża reakcja rynku na te dane nie wydaje się prawdopodobna.

14:30 - USA, pakiet danych za kwiecień.

  • Inflacja PCE. Oczekiwania: 4,6% r/r. Poprzedni: 4,6% r/r.
  • Dochody osobiste. Oczekiwany: 0,4% m/m. Poprzednia: 0,3% m/m
  • Wydatki osobiste. Oczekiwania: 0,3% m/m. Poprzednia: 0,0% m/m

14:30 - USA, zamówienia na dobra trwałe za kwiecień

  • Wartość nominalna. Oczekiwania: -1,0% m/m. Poprzedni: +2,8% m/m
  • Bez transportu. Oczekiwania: 0,0% m/m. Poprzedni: 0,2% m/m

16:00 - Nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan za maj (finalne). Pierwsza publikacja: 57.8

Przemówienia bankierów centralnych

9:30 - EBC Vujcic

9:40 - EBC Lane

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót