Kalendarz makro - Dzień z PMI

09:18 23 września 2022
 • Europejskie indeksy otwierają się umiarkowanymi spadkami
 • Wstępne indeksy PMI z Europy i Stanów Zjednoczonych w centrum uwagi
 • Przemówienia bankierów centralnych, w tym prezesa Fed Powella i prezesa SNB Jordana

Pomimo lekkich wzrostów na kontraktach w ostatnich godzinach, europejskie indeksy szybko zaczęły spadać wraz ze startem sesji europejskiej. Nastroje były słabe podczas sesji azjatyckiej, ale wygląda na to, że przed sesją europejską nastroje uległy lekkiemu polepszeniu. Zaplanowany na ten tydzień maraton banków centralnych dobiegł końca, ale nie oznacza to, że na dziś nie zaplanowano żadnych ciekawych publikacji. Kluczowymi punktami w dzisiejszym kalendarzu są wstępne indeksy PMI z Europy i Stanów Zjednoczonych. Oprócz indeksów PMI mamy również wystąpienia bankierów centralnych które mogą wywołać pewną zmienność na rynku walutowym. Prezes Fed Powell ma przemawiać o 20:00, ale nie będą to nowe informacje w stosunku do jego wystąpienia w środę po decyzji banku. Niemniej warto zwracać uwagę na jego komentarze dotyczące perspektyw gospodarczych.

Indeksy z Francji wypadły mieszanie - spory spadek przemysłowego do 47,8, natomiast wzost usługowego do 53 punktów, co pozwoliło na wzrost indeksu kompozytowego. 

09:30 Niemcy, wstępne PMI za wrzesień.

 • Przemysłowy. Oczekiwany: 48.3. Poprzedni: 49,1
 • Usługowy. Oczekiwany: 47.2. Poprzedni: 47,7

10:00 Strefa euro, wstępne PMI za wrzesień.

 • Przemysłowy. Oczekiwany: 48,7. Poprzedni: 49,6
 • Usługowy. Oczekiwany: 49,1. Poprzedni: 49,8

10:30 Wielka Brytania, wstępne PMI za wrzesień.

 • Przemysłowy. Oczekiwany: 47,5. Poprzedni: 47,3
 • Usługowy. Oczekiwany: 50,0. Poprzedni: 50,9

14:30 Kanada, sprzedaż detaliczna w lipcu.

 • Cała sprzedaż. Oczekiwana: -2,0% m/m. Poprzednia: +1,1% m/m
 • Bazowa. Oczekiwana: -1,1% m/m. Poprzednia: 0,8% m/m

15:45 USA, wstępne PMI za wrzesień.

 • Przemysłowy. Oczekiwane: 51.1. Poprzedni: 51,5
 • Usługowy. Oczekiwane: 45,0. Poprzedni: 43,7

Przemówienia bankierów centralnych:

 • 17:30 Prezes EBC Nagel i SNB Jordan
 • 20:00 Powell, przewodniczący Fed
 • 20:25 Fed Brainard
 • 20:05 Fed Bowman

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót