Kalendarz makro - Dzisiaj decyzja EBC!

09:06 22 lipca 2021
  • Akcje w Europie notują wzrosty na otwarciu
  • Posiedzenie EBC w centrum uwagi
  • Twitter i Intel wśród publikujących wyniki po dzisiejszej sesji

Europejska sesja kasowa rozpoczyna się bardzo pozytywnie, co następuje po pozytywnym obrocie w Azji. Dziś wielki dzień dla obserwatorów banków centralnych, ponieważ Europejski Bank Centralny ma ogłosić decyzje dotyczące polityki pieniężnej. Podczas gdy spotkania EBC rzadko wywołują większe ruchy na rynkach, tym razem może być inaczej, ponieważ oczekuje się, że EBC wprowadzi zmiany w swoich przyszłych wytycznych. Decyzja zostanie opublikowana o godzinie 13:45 czasu polskiego. Prezes EBC Christine Lagarde poprowadzi konferencję prasową i odpowie na pytania dziennikarzy o 14:30.

W przypadku sezonu wyników, po zamknięciu sesji na Wall Street zostaną opublikowane dwa najważniejsze raporty dnia – Intel i Twitter.

13:45 Decyzja EBC w sprawie polityki pieniężnej

14:30 USA, wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekiwane: 350 tys. Poprzednio: 360 tys.

16:00 USA, sprzedaż istniejących domów w czerwcu. Oczekiwane: 5,9 mln. Poprzednio: 5,8 mln

Wyniki z Wall Street:

Abbott Laboratories (ABT.US) - przed otwarciem rynku

Alaska Air Group (ALK.US) - przed otwarciem rynku

American Airlines Group (AAL.US) - przed otwarciem rynku

AT&T (T.US) - przed otwarciem rynku

Biogen (BIIB.US) - przed otwarciem rynku

Dow (DOW.US) - przed otwarciem rynku

Firma Genuine Parts Company (GPC.US) - przed otwarciem rynku

Intel (INTC.US) - po zamknięciu rynku

Twitter (TWTR.US) – po zamknięciu rynku

Union Pacific (UNP.US) – przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót