Kalendarz makro: Inflacja w USA i minutes FOMC jako główne tematy

10:14 13 października 2021
  • Rynki europejskie otwierają się relatywnie “płasko”

  • Głównymi tematami z USA będą dzisiaj dane inflacyjne na wrzesień i FOMC minutes

  • Bank JPMorgan otwiera maraton publikowania wyników finansowych

Rynki futures w Europie za przykładem dzisiejszej sesji azjatyckiej rozpoczynają środową sesję względnie spokojnie, nie przynosząc większych wahań. 

Dzisiaj powinniśmy doświadczyć nieco więcej emocji w związku z odczytem inflacyjnym w USA, a także protokołem z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC). Warto również pamiętać o rozpoczynającym się cyklu publikacji wyników finansowych największych amerykańskich banków za 3 kwartał bieżącego roku. Jako pierwsze poznamy dzisiaj wyniki JPMorgan, które zostaną opublikowane tuż przed rozpoczęciem sesji w Stanach.

11:00 - Strefa Euro, produkcja przemysłowa za sierpień . Przewidywane: -1.6% M/M. Wcześniej: 1.5% M/M

14:30 - USA, inflacja CPI za wrzesień.

  • Główna. Przewidywane: 5.3% R/R. Wcześniej: 5.3% R/R

  • Bazowa . Przewidywane: 4.0% R/R. Wcześniej: 4.0% R/R

20:00 - Posiedzenie FOMC minutes

22:40 - USA, raport API o zapasach ropy naftowej. Przewidywane: 0.1 mln. baryłek. Wcześniej: 0.95 mln. baryłek.

Publikacje wyników finansowych:

  • BlackRock (BLK.US) - przed otwarciem rynku

  • Delta Air Lines (DAL.US) - przed otwarciem rynku

  • JPMorgan (JPM.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót