Kalendarz makro – Inflacja z USA głównym odczytem

07:21 13 lutego 2020

Podsumowanie:

 • Oczekiwania przyspieszenia inflacji w USA oraz osłabienia inflacji bazowej
 • Wiele przemówień bankierów centralnych
 • Wyniki takich spółek jak Kraft Heinz, PepsiCo oraz NVIDIA

14:00 Polska – Saldo obrotów bieżących za grudzień. Oczekiwania: -261 mln EUR; poprzednio: 1457 mln EUR

14:30 USA – Inflacja CPI za styczeń. Oczekuje się, że główny odczyt inflacyjny skoczy do poziomu 2,5% z poziomu 2,3% w ujęciu rocznym. Z kolei inflacja bazowa ma spowolnić do 2,2% r/r z poziomu 2,3% r/r. Inflacja pozostaje powyżej celu Fed, ale brak dużych zmian nie daje powodów do działania dla Fed. Jednocześnie warto pamiętać, że Fed sugeruje się głównie zmianami inflacji PCE.

14:30 USA – Claimsy. Oczekiwania: 212 tys.; poprzednio: 202 tys.

Przemówienia bankierów:

 • 13:00 Lane z EBC
 • 18:00 Olsen z Norges Bank
 • 18:00 Panetta z EBC
 • 18:45 Kaplan z Fed
 • 19:00 Lane z EBC
 • 20:00 Panetta z EBC
 • 22:00 Hawkesby z RBNZ
 • 23:30 Williams z Fed

Wyniki spółek z Wall Street:

 • American International Group (AIG.US)
 • Duke Energy (DUK.US)
 • Kraft Heinz (KHC.US)
 • NVIDIA (NVDA.US)
 • PepsiCo (PEP.CO)
 • Waste Management (WM.US)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót