Kalendarz makro – Inflacja z USA w centrum uwagi

08:40 12 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • CBRT może przynieść gołębi wydźwięk
  • Inflacja w USA prawdopodobnie spowolniła za maj
  • Czy raport DOE potwierdzi mocny wzrost zapasów sygnalizowany przez API?

13:00 Turcja – Decyzja CBRT o wysokości stóp procentowych. Lira turecka odzyskała nieco w ostatnim czasie w stosunku do euro oraz amerykańskiego dolara. Gołębie przysposobienie ze strony EBC oraz Fedu może stać za umocnieniem się liry oraz innych walut EM w stosunku do dwóch najważniejszych walut na świecie. Niemniej CBRT również może zakomunikować gotowość do działania w postaci luźniejszej polityki monetarnej. Przypomnijmy, że CBRT porzucił wytyczne dotyczące gotowości do podwyżek stóp procentowych podczas kwietniowego posiedzenia. Jest to ruch, który otwiera miejsce dla potencjalnych obniżek. Dzisiaj konsensus zakłada pozostawienie stóp procentowych bez zmian, z główną stopą na poziomie 24%.

14:30 USA – Inflacja z USA. W ostatnim czasie sporo dyskutowano na temat tego, czy Fed zdecyduje się na cięcie stóp procentowych w lipcu czy nie. Rynki są niemal pewne tego, że Fed zdecyduje się na taki ruch, biorąc pod uwagę słabe dane z rynku pracy. Spadek tempa wzrostu cen może jedynie wzmocnić tę tezę i zachęcić Fed do ważnej decyzji. Rynek oczekuje spadku dynamiki inflacji do 1,9% r/r z poziomu 2,0% r/r.

16:30 USA – Raport DOE. Zapasy ropy naftowej są kluczowe dla oceny krótkoterminowych trendów na rynku ropy naftowej. Obecnie zapasy od dłuższego czasu rosną pomimo sezonowości, która wskazuje na spadki. Może to mieć związek z obniżonymi projekcjami wzrostu popytu oraz ogromnym wzrostem produkcji w Stanach Zjednoczonych. Raport API pokazał wyraźny wzrost zapasów, co może być potwierdzone przez dzisiejszy raport DOE.

Przemówienia bankierów:

  • 10:00 Muller z EBC
  • 10:15 Draghi z EBC
  • 11:00 Ellis z RBA
  • 11:00 Guindos z EBC
  • 14:15 Coeure z EBC

Ropa naftowa znajduje się w odwrocie po wczorajszej publikacji raportu API. Strefa popytowa znajduje się przy poziomach 51,20-52,00. Źródło: xStation5

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót