Kalendarz makro – Kluczowe dane z UK

10:47 11 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • Dane z brytyjskiego rynku pracy
  • Czy API pokaże więcej „paliwa” dla byków?
  • Przemówienia bankierów z BoE

10:30 UK – Dane z rynku pracy za kwiecień. Dane dotyczące przemysłu wczorajszego dnia rozczarowały i podniosły presję na sprzedać brytyjskiego funta. Co więcej, raport PKB pokazał głębsze spadki niż oczekiwano. Brytyjski funt teoretycznie ma dzisiaj szansę na powiew optymizmu ze względu na raport z rynku pracy.

14:30 USA – Inflacja PPI za maj. Inflacja PPI nie jest bardzo ważnym odczytem dotyczącym cen, ale daje nam pewien obraz kosztów producentów, co przekłada się na ich realne marże. Teoretycznie większy wzrost PPI może przełożyć się na wzrost CPI w momencie, kiedy producenci są w stanie przekładać koszty na konsumentów. Dzisiaj jednak oczekiwany jest spadek presji ze strony inflacji producenckiej na 2,0% r/r z poziomu 2,2% r/r.

22:40 USA – Raport API. Ostatnia eskalacja wojny handlowej doprowadziła do wyraźnego cofnięcia się cen na rynku ropy naftowej, ze względu na pogorszenie się perspektyw popytowych. Z drugiej strony wydaje się, że kwestia przedłużenia porozumienia cięcia produkcji wydaje się być już przesądzona.

Przemowy bankierów:

  • 11:00 Saunders oraz Broadbent z BoE
  • 12:30 Kazimir z EBC

GBPUSD nie odbił zbyt mocno i w tym momencie powraca do strefy związanej z poziomami 1,2660-1,2700. Dzisiejszy raport z rynku pracy może być szansą dla funta, choć wciąż głównym czynnikiem mającym wpływ na walutę jest Brexit. W tym momencie mamy do czynienia z walką o przywództwo w Partii Konserwatywnej. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót