Kalendarz makro: Kolejny dzień, kolejne głosowanie

09:58 14 marca 2019

Podsumowanie:

  • Brytyjski Parlament będzie głosował za odroczeniem Brexitu
  • Dane z USA
  • Wiceprezes BoC będzie przemawiał wieczorem

Czwartkowy kalendarz makro jest dosyć skromny, a znów wszystko skupi się wokół Brexitu, gdzie będziemy mieli głosowanie za wydłużeniem Artykułu 50. Po drodze poznamy jednak dane z USA, lecz nie powinny one spowodować dużej zmienności, ze względu na swoją rangę.

Głosowanie w Izbie Gmin (około godziny 18:00)

Brytyjscy Parlamentarzyści odrzucili możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia, jednak cały czas temat Brexitu pozostanie czynnikiem cenotwórczym dla funta. Dzisiaj będziemy mieli głosowanie za wydłużeniem Artykułu 50, co da czas na kolejne negocjacje Wielkiej Brytanii z UE. Trzeba jednak pamiętać, że na wydłużenie okresu, Theresa May musi uzyskać zgodę od Brukseli. Sam okres wydłużenia pozostaje sprawą otwartą i pozostaje zależny od postępu w negocjacjach, jednak obecnie minimalną długością wydaje się termin 30 czerwca, który wejdzie w życie, jeśli Parlament poprze umowę May na kolejnym głosowaniu w Izbie Gmin, które zostało wyznaczone na 20 marca. Debata potrwa dzisiaj cały dzień, a głosowanie ma odbyć się po godzinie 18:00.

Dzisiejsze odczyty makro:

  • 8:45 - Francja, inflacja CPI za luty (rewizja). Oczekiwano: 1,3% r/r, poprzednio 1,3% r/r.
  • 9:30 - Szwecja, stopa bezrobocia za luty. Oczekiwano: 6,5%, poprzednio 6,5%.
  • 14:30 - USA, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekiwano: 225 tys., Poprzednio: 223 tys.
  • 16:00 - USA, sprzedaż nowych domów w styczniu. Oczekiwano: 620 tys., Poprzednie: 621 tys.

Przemówienia bankierów centralnych:

  • 17:00 - Ohlsson z Riksbanku
  • 17:00 - Visco z EBC
  • 23:50 - Wilkins z BoC

Brytyjski funt cały czas podlega podwyższonej zmienności. Pomimo ostatnich wzrostów na parze GBPUSD cały czas znajdujemy się w obrębie oporu na poziomie 1,33.  Źródło: xStation5.

 

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót