Kalendarz makro - Nastroje konsumentów w USA

09:19 17 września 2021
  • Indeksy w Europie rozpoczynają dzień od wzrostów
  • Dane Uniwersytetu Michigan o nastrojach konsumentów
  • Dzień trzech wiedźm w Stanach Zjednoczonych

Europejskie indeksy rozpoczynają ostatni dzień tygodnia od wzrostów. Należy jednak zauważyć, że akcje w Europie notowane były w tym tygodniu w trendzie bocznym, dlatego inwestorzy nie powinni wyciągać zbyt daleko idących wniosków na podstawie samego otwarcia, ponieważ wiele może się później zmienić.

Dzisiejszy kalendarz ekonomiczny nie jest może bardzo rozbudowany, ale jest jednocześnie bardzo ciekawy. O 16:00 opublikowany zostanie indeks UoM dotyczący nastrojów konsumentów.

Warto zauważyć, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest dzień trzech wiedź. Termin odnosi się do sytuacji, w której cztery różne rodzaje instrumentów pochodnych wygasają tego samego dnia - kontrakty na indeksy, opcje na indeksy, kontrakty na akcje i opcje na akcje. W takie dni akcje mają tendencję do doświadczania podwyższonej zmienności, szczególnie pod koniec sesji. Dzień trzech wiedź to zawsze trzeci piątek ostatniego miesiąca kwartału.

10:00 Polska, raport z rynku pracy za sierpień.

  • Zatrudnienie. Oczekiwane: 1,1% r/r. Poprzednio: 1,8% r/r
  • Wzrost płac. Oczekiwane: 8,7% r/r. Poprzednio: 8,7% r/r

11:00 Strefa euro, inflacja CPI za sierpień (ostateczna). Pierwszy odczyt: 3,0% r/r

16:00 Stany Zjednoczone, nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan we wrześniu. Oczekiwane: 72,0. Poprzedni: 70,3

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót