Kalendarz makro - Polityka przyćmiewa dane makroekonomiczne

09:58 25 marca 2020
  • Ryzykowne aktywa zyskują w obliczu porozumienia Republikanów i Demokratów

  • Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii zwolniła w lutym

  • Oczekiwany spadek zamówień środków trwałych w USA w lutym

Ryzykowne aktywa kontynuują dziś wzrosty po tym jak Republikanie i Demokraci wreszcie doszli do porozumienia w kwestii pakietu fiskalnego. Dzisiaj co prawda odbędzie się jeszcze głosowanie, ale umowa powinna zostać zawarta. Należy jednak być ostrożnym, gdyż obecnie polityka jest dominującą siłą na rynkach finansowych i wszelkie komentarze Prezydenta Trumpa odnośnie pakietu pomocowego mogą mieć wpływ na nastroje inwestorów. Kontrakty terminowe na amerykańskie i europejskie akcje są w tej chwili notowane wyżej.Jeden z głównych odczytów na dziś - inflacja CPI w Wielkiej Brytanii w lutym - został już opublikowany. Brytyjski urząd statystyczny zdecydował się na rozpoczęcie publikowania kluczowych danych jeszcze przed sesją giełdową (godz. 8:00). Raport wskazał na spowolnienie wzrostu cen z 1,8% do 1,7% r/r - zgodnie z oczekiwaniami.

10:00 - Niemcy, indeks Ifo w marcu. Oczekiwania: 87,5 punktów. Poprzednio: 96 punktów

13:30 - USA, zamówienia środków trwałych w lutym (dane wstępne)

  • główny wskaźnik: -0,8% m/m. Poprzednio: -0,2% m/m

  • z wyłączeniem transportu: -0,3% m/m. Poprzednio: +0,8% m/m.

15:30 - raport DOE nt. zapasów ropy. Opublikowane wczoraj dane API wskazały na spadek zapasów ropy o 1,2 miliona baryłek. Ropa odnotowuje w tym tygodniu skromne odbicie, jednak perspektywy dla popytu pozostają słabe, po tym jak Indie, kraj zamieszkały przez 1,3 mld ludzi, wprowadził ograniczenia w poruszaniu się ludności (tzw. lockdown). Tym samym dzisiejszy odczyt będzie miał prawdopodobnie jedynie krótkoterminowy wpływ na rynek. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót