Kalendarz makro – Powell oraz raport PKB z Kanady

09:40 30 czerwca 2020

Podsumowanie:

  • Powell będzie zeznawał przed komisją ds. finansów Izby Reprezentantów
  • Kanada opublikuje raport PKB za kwiecień
  • Inflacja z EMU ma pozostać bez zmian w porównaniu do maja

Rynki nie zwracają uwagi na obawy powiązany z koronawirusem i indeksy z Europy oraz USA zaliczyły wczoraj wyraźne wzrosty. Dzisiaj kończy się również kwartał, więc inwestorzy mogą walczyć o kolejne punkty, choć z drugiej strony końcówka sesji może przynieść realizację zysków. Dzisiaj sporo danych z Europy, które zakończą się publikacją inflacji z całej strefy euro. Późnym popołudniem będziemy mogli usłyszeć Powella przez komisją ds. finansów z Kongresu, choć tekst tego przemówienia został już opublikowany, wobec czego zdecydowanie ciekawsze mogą okazać się pytania. Sekretarz skarbu, Steve Mnuchin również będzie uczestniczył w tym przesłuchaniu. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na kwietniowy raport PKB z Kanady, który pokaże jak dużo kolejne miesiące będą musiały nadrabiać straty z najgorszego miesiąca dotkniętego pandemią.

11:00 EMU – Inflacja CPI za czerwiec. Oczekiwania: 0,1% r/r; poprzednio: 0,1% r/r

14:30 Kanada – Raport PKB za kwiecień. Oczekiwania: -13% m/m; poprzednio: -7,2% m/m

15:45 USA – Raport Chicago PMI za czerwiec. Oczekiwania: 45; poprzednio: 32,3

16:00 USA – Raport Conference Board za czerwiec. Oczekiwania: 91,8; poprzednio: 86,6

18:30 USA – Przesłuchanie Powella przed komisją ds. finansów

22:40 USA – Raport API dotyczący zapasów ropy. Oczekiwania: -0,95 mln brk; poprzednio: 1,75 mln brk

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót