Kalendarz makro: Protokół EBC w centrum uwagi

09:04 19 maja 2022
  • Indeksy europejskie otwierają się niżej

  • Protokół EBC najważniejszym punktem dzisiejszego kalendarza

  • Wystąpienia de Guindosa i Kashkarieg

Europejskie rynki akcji rozpoczynają dzisiejszą sesją od spadków. Wczoraj indeksy na Wall Street zanurkowały, co zapowiadało słabą sesję azjatycką i niższe otwarcie sesji europejskiej. Akcje spółek technologicznych będą pod obserwacją podczas sesji europejskiej w związku z rosnącą liczbą ostrzeżeń wysyłanych przez spółki technologiczne, z których najnowsze dotyczy Cisco.

Kalendarz ekonomiczny na dziś jest skromny. Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie publikacja protokołu EBC. Ostatnie posiedzenie EBC było raczej gołębie. Jednak większość członków EBC w swoich późniejszych wystąpieniach przyjęła jastrzębią postawę i inwestorzy z niecierpliwością oczekują, czy na ostatnim posiedzeniu dyskutowano o bardziej zdecydowanym zacieśnieniu polityki. Poza tym inwestorzy otrzymają regularny odczyt jobless claims oraz przemówienia de Guindos (EBC) i Kashkari (Fed).

13:30 - protokół EBC

14:30 - USA, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Oczekiwane: 200 tys. Poprzednio: 203k

14:30 - USA, indeks Fed z Filadelfii za maj. Oczekiwany: 16,0. Poprzednio: 17,6

16:00 - USA, sprzedaż istniejących domów w kwietniu. Oczekiwane: 5,65 mln. Poprzednio: 5,77 mln

Przemówienia bankierów centralnych

  • 14:30 - EBC de Guindos

  • 22:00 - Fed Kashkar

Publikacje wyników na Wall Street

  • Applied Materials (AMAT.US) - po zamknięciu rynku

  • Grab Holdings (GRAB.US) - przed otwarciem rynku

  • Kohl's Corporation (KSS.US) - przed otwarciem rynku

  • Ross Stores (ROST.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót