Kalendarz makro – Raporty PKB oraz sprzedaż detaliczna z USA

07:21 14 lutego 2020

Podsumowanie:

  • Sprzeaż detaliczna oraz indeks UoM z USA dzisiejszego dnia
  • Raport PKB z EMU oraz z Polski

Obawy związane z koronawirusem kolejny raz uległy osłabeniu, co doprowadziło do wzrostów w trakcie sesji europejskiej. Dzisiaj mamy kilka ważnych odczytów o poranku w postaci raportów PKB. Wczesnym rankiem opublikowano dane z Niemiec, które pokazały brak zmian PKB w ujęciu kwartalnym, natomiast wzrost roczny dostosowany o liczbę dni pracy wypadł na poziomie 0,4% r/r przy oczekiwaniu 0,3% r/r.

10:00 Polska – PKB za IV kwartał oraz inflacja CPI za styczeń. PKB za 2019 rok pokazał wyraźnie spowolnienie. Wobec takich danych istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że polska gospodarka skurczyła się w IV kwartale tego roku. Wzrost roczny za Q4 oczekiwany jest na poziomie 3% r/r. Z kolei oczekuje się, że dane inflacyjne pokażą przyspieszenie aż do 4,2% r/r.

11:00 EMU – PKB za IV kwartał. Oczekiwania: 0,1% k/k; poprzednio: 0,1% k/k

14:30 USA – Sprzedaż detaliczna za styczeń. Sprzedaż detaliczna w USA wciąż pokazuje dobry stan amerykańskich konsumentów. Oczekuje się utrzymanie dynamiki na poziomie 0,3% m/m dla głównego oraz bazowego odczytu.

15:15 USA – Produkcja przemysłowa za styczeń. Oczekiwania: -0,2% m/m; poprzednio: 0,3% m/m

16:00 USA – Indeks UoM za luty (wstępny). Oczekiwania: 99,5; poprzednio: 99,8

Przemówienia bankierów:

  • 11:00 Amamiya z BoJ
  • 17:45 Mester z Fed

Wyniki z Wall Street:

  • Beyond Meat (BYND.US)
  • PPL Corporation (PLL.US)
  • Newell Brands (NWL.US)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót