Kalendarz makro: Święto Dziękczynienia w USA, protokół EBC

09:15 24 listopada 2022
 • Kontrakty na europejskie indeksy wskazują na nieco wyższe otwarcie

 • Protokół EBC, decyzja w sprawie stóp procentowych z Riksbanku i CBRT

 • Święto Dziękczynienia w USA

Rynek terminowy wskazuje na nieco wyższe otwarcie głównych indeksów europejskich w dniu dzisiejszym. Amerykańskie indeksy zyskały wczoraj na nieco gołębich minutkach FOMC, ale nie przełożyło się to na jakiś większy i dłuższy ruch, przynajmniej na razie. Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku również wzrosły, ale akcje z drugiej największej gospodarki świata pozostały w tyle po tym, jak Chiny podały nowy rekord w liczbie nowych przypadków Covid.  AUD i JPY są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy CAD i USD pozostają w tyle.

Kluczowym wydarzeniem dnia jest publikacja protokołu EBC. Na ostatnim posiedzeniu EBC ogłoszono zmiany w programie TLTRO oraz podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych. Poza protokołem EBC, inwestorzy otrzymają dziś również decyzję Riksbanku i Banku Centralnego Republiki Turcji. Oczekuje się, że pierwszy z nich podniesie stopy o 75 punktów bazowych, podczas gdy drugi pozostawi je bez zmian.

Oczekuje się, że warunki płynnościowe będą dziś słabsze, zwłaszcza po południu, ponieważ amerykańscy traderzy mają wolne z powodu Święta Dziękczynienia. Na Wall Street nie będzie sesji kasowej. Jednakże, rynki terminowe będą kontynuowały handel, chociaż godziny handlu zostaną skrócone

9:30 - Decyzja w sprawie stóp procentowych Riksbank

10:00 - Niemcy, indeks IFO za listopad. Oczekiwany: 85.0. Poprzedni: 84.3

12:00 - Decyzja CBRT w sprawie stóp procentowych

13:30 - Protokół z posiedzenia EBC

Przemówienia bankierów centralnych

 • 9:45 - BoE Ramsdan

 • 11:30 - BoE Pill

 • 12:15 - ECB De Guindos

 • 14:00 - ECB Schnabel

 • 14:15 - ECB Enria

 • 14:45  - BoE Mann

 • 17:00 - EBC Nagel

Zmiany godzin handlu z powodu Święta Dziękczynienia w USA

 • Brak handlu - kukurydza, soja, pszenica, olej sojowy, piżma, bydło, bawełna, cukier, kakao, kawa.

 • Handel do 17:30 - VOLX

 • Handel do 19:00 - US30, US100, US500, US2000, TNOTE

 • Handel do 19:15 - GOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM

 • Handel do 19:30 - OIL, LSGASOIL

 • Handel do 20:30  - OIL.WTI

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót