Kalendarz makro: Uwaga skupiona na FED!

10:21 22 marca 2023
  • Rynki europejskie otwierają się niżej
  • Decyzja Fedu o godzinie 19:00
  • Raport DOE na temat zapasów ropy

Europejskie rynki futures wskazują na nieco niższe otwarcie sesji kasowej na Starym Kontynencie w dniu dzisiejszym. Ruchy są raczej ograniczone, ponieważ traderzy przygotowują się do bardzo oczekiwanego posiedzenia FED. Amerykański bank centralny ogłosi decyzje w sprawie polityki pieniężnej o 19:00, po czym o 19:30 odbędzie się konferencja prasowa przewodniczącego Powella. Zmniejszająca się presja inflacyjna i ostatnie zawirowania w sektorze bankowym wzmocniły oczekiwania, że Fed przyjmie bardziej ostrożne podejście do polityki monetarnej. Rynki wyceniają obecnie około 14% szans na to, że bank centralny nie podniesie stóp, przy około 86% szans na podwyżkę o 25 punktów bazowych. Nowy zestaw prognoz pokaże, jak bankierzy centralni widzą gospodarkę USA w najbliższym czasie, podczas gdy inwestorzy będą obserwować jaką narrację swojego przemówienia obejmie Powell. Oprócz Fed, dane o zapasach ropy DOE o 15:30 mogą wywołać zmienność na rynku ropy.Swoje przemówienie wygłosi również Prezes Lagarde.

15:30 - Raport DOE na temat zapasów ropy.

- Zapasy ropy naftowej. Oczekiwane: -1.565 mb (API: +3.262 mb)

- Zapasy benzyny. Oczekiwane: -1.677 mb (API: -1.09 mb)

- Zapasy destylatów. Oczekiwane: -1,5 mb (API: -1,84 mb)

19:00 - Decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych

19:30 - Konferencja Powella

Przemówienia bankierów centralnych

- 9:45 - Prezes EBC Lagarde

- 10:30 - EBC Lane

- 14:45 - EBC Panetta

- 17:30 - EBC Nagel

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót