Kalendarz makro - Zamówienia w przemyśle, wyniki Pfizera

09:46 4 maja 2021
  • Rynki europejskie otworzyły się dosyć płasko
  • Dane o zamówieniach przemysłowych w USA o godzinie 16:00
  • Pfizer przedstawi wyniki finansowe przed rozpoczęciem sesji

Europejskie indeksy w większości rozpoczęły pozytywnie dzisiejszą sesję, choć spadki notowane są w Niemczech i Polsce. Sesja azjatycka była dość spokojna, ponieważ traderzy z Japonii i Chin świętowali dzisiaj Dzień Pracy. Kalendarz ekonomiczny jest dziś raczej ograniczony pod względem publikacji i większość będzie dotyczyć danych drugiego rzędu.  Raport o zamówieniach fabrycznych w USA jest dzisiaj najważniejszy, ale rzadko wywołuje większe ruchy na rynku.

Oprócz tego opublikowane zostanie dzisiaj wiele raportów spółek amerykańskich. Producent m.in. szczepionek Pfizer poinformuje o wynikach za I kwartał 2021 r. przed otwarciem sesji na Wall Street, a twórca gier Activision Blizzard poinformuje o wynikach po zamknięciu sesji. O godzinie 09:00 opublikowany został indeks PMI dla przemysłu z Polski. Ten zaskoczył lekko negatywnie wypadając na poziomie 53,7 przy oczekiwaniu 55 punktów oraz przy poprzednim wyniku 54,3 punktów. Wciąż jednak oznacza to ekspansję.

Dzisiaj w kalendarzu:

14:30 USA - Bilans handlowy w marcu. Oczekiwany: - 74,3 mld USD. Poprzednio: - 71,1 miliarda dolarów

14:30 Kanada - Pozwolenia na budowę na marzec. Oczekiwany: + 2% m/m. Poprzednio: +2,1% m/m

16:00 USA - Zamówienia fabryczne na marzec. Oczekiwany: + 1,3% m/m. Poprzednio: -0,8% m/m

22:40 USA - Raport API o zapasach ropy. Oczekiwany: -1,2 mb

Wyniki z Wall Street

Activision Blizzard (ATVI.US) - po zamknięciu rynku

ConocoPhillips (COP.US) - przed otwarciem rynku

CVS Health (CVS.US) - przed otwarciem rynku

Devon Energy (DVN.US) - po zamknięciu rynku

Lyft (LYFT.US) - po zamknięciu rynku

Marathon Petroleum (MPC.US) - przed otwarciem rynku

Pfizer (PFE.US) - przed otwarciem rynku

Sysco Corporation (SYY.US) - przed otwarciem rynku

Warner Music Group (WMG.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót