☕ Kawa z 10 letnimi rekordami!

11:41 10 lutego 2022

Mocny spadek zapasów i dalsze obawy podażowe nadają presje wzrostową na kawie

Po około dwumiesięcznej konsolidacji kawa w końcu wybija nowe wieloletnie szczyty, a konkretnie znajduje się najwyżej od ponad 10 lat. Skąd kontynuacja wzrostów na rynku kawy? Czy sytuacja fundamentalna uległa zmianie w ostatnim czasie? Co dalej z cenami? O tym możesz przeczytać w tej analizie.

Potężny spadek zapasów

Zapasy kawy na giełdach zaczęły spadać już pod koniec 2018 roku, ale znaczne przyspieszenie dynamiki redukcji rozpoczęło się w zasadzie na początku 2020 roku. To właśnie zaraz na początku pandemii zapasy kawy osiągnęły ówczesne 10 letnie minima. Obawy związane z niedostatkiem kawy szybko jednak zostały rozwiane, poprzez certyfikację kawy z Brazylii, która do tej pory była uważana za kawę gorszej jakości oraz dodatkowo dalsze problemy popytowe w związku z zamknięciem gastronomii.

Zapasy ponownie zaczęły spadać w 2021 roku. Przymrozki oraz susze doprowadziły do wydrenowania zapasów w Brazylii oraz bardzo mocnego zmniejszenia perspektyw produkcyjnych w tym kraju, który jest liderem pod względem produkcji kawy na świecie. Zapasy zaczęły spadać w nieobserwowanym dotąd tempie. Aktualnie zapasy spadły do poziomu nieco ponad 1 mln worków, co stanowi nieco ponad 0,5% globalnego rocznego popytu, co przekłada się na zaledwie 2 dni konsumpcji, w przypadku w którym nie mielibyśmy już więcej dostaw.

Zapasy kawy silnie spadają i nie zanosi się na poprawę (żółta linia odwrócona oś). Lokalne dołki z późnych lat 90 to jedynie 20 tys. worków. Źródło: Bloomberg

Brak zmian perspektyw fundamentalnych

Pomimo Omikrona, który opanował cały świat życie powoli powraca do normalności. To oznacza, że popyt na kawę w gastronomii znacznie wzrasta, a ludzie powracający z pracy zdalnej piją coraz więcej kawy w biurach. Sam wzrost cen kawy jako surowca nie będzie bardzo mocno odczuwalny w koście konsumpcyjnym, gdyż na cenę kawy jako napoju największy wpływ mają koszty handlowe, transportu oraz innych usług.

Dodatkowo perspektywy produkcyjne nie zmieniają się. Odtworzenie zniszczonych drzewek może potrwać kilka lat, a dodatkowo czynniki pogodowe i klimatyczne nie sprzyjają uprawom w tym roku. Deficyt na rynku może się przedłużyć na kolejny sezon.

Co dalej?

Kawa od początku roku zyskała ok. 15%. Wzrosty te jednak mogą być kontynuowane, co jest związane z sytuacją fundamentalną oraz realem brazylijskim. Real brazylijski wyraźnie drożeje, co powoduje, że zmniejsza się opłacalność eksportu. To może w jeszcze większym stopniu zredukować zapasy certyfikowanej kawy i wywrzeć presję na dalszy wzrost kontraktów na giełdzie w Nowym Jorku. Cena kawy Arabiki osiągnęła pierwszą ważną strefę oporu związaną z lokalnymi historycznymi  szczytami, przy poziomach 250-275 centów za funta. Kolejna strefa to 300-330 centów za funta. Historyczne szczyty osiągnięte zostały w 1977 roku przy poziomie 337,5 centa za funta. Ostatni raz 300 centów za funta obserwowane było w 2011 roku.

Kawa Arabika wybiła się w tym tygodniu z formacji trójkąta, którego zakres wskazuje nawet na 277 centów za funta. Kawa wspierana jest obecnie przez wzrostową linię trendu oraz drożejącego reala brazylijskiego. Źródło: xStation5

Czy jest zagrożenie?

Zawsze może dojść do spadku popytu na kawę w przypadku nałożenia nowych silnych obostrzeń, choć nie jest to scenariusz bazowy. Rynek jest jednak nieprzewidywalny, a znajduje się w ekstremalnym miejscu pod względem wykupienia – licza pozycji długich jest bardzo wysoka, a krótkich bardzo niska. Jednocześnie obserwujemy wzrost pozycji długich netto przez małych spekulantów, co może być ważnym sygnałem kontrariańskim (tzw. dumb money).

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót