Kluczowe publikacje spółek w tym tygodniu (26.07.2021)

13:55 26 lipca 2021

Sezon wyników na Wall Street za II kwartał 2021 r. trwa już od kilku tygodni. Jednak inwestorzy powinni skupić się na bieżącym okresie, gdyż ten tydzień wydaje się kluczowy pod względem oceny całego sezonu wyników. Inwestorzy będą mogli śledzić wyniki największych spółek z USA, z wyszczególnieniem sektora technologicznego, rozpoczynając od Tesli dzisiaj po zamknięciu sesji na Wall Street. Sytuacja będzie jeszcze ciekawsza w ciągu następnych dni wraz z publikacjami Facebooka, Amazona, Apple’a, Alphabet i Microsoftu. Te 5 spółek stanowi obecnie ponad 22% kapitalizacji indeksu S&P 500. Dodaj do tego Teslę i uzyskamy prawie 25%. Nie trzeba dodawać, że nie są to jedyne spółki z indeksu S&P 500, które zaplanują raportowanie w tym tygodniu, więc jest to niewątpliwie najciekawszy tydzień sezonu wyników pod względem łącznego udziału spółek raportujących w indeksie.

Inwestorzy otrzymają również raporty znanych nazw spoza sektora technologicznego. 3M i General Electric pokażą wyniki we wtorek. Boeing, Ford Motor, Pfizer i McDonald's opublikują wyniki w środę. Tydzień zakończy się w piątek raportami Caterpillar i dwóch koncernów naftowych - Chevron i ExxonMobil.

Należy pamiętać, że na środę wieczorem (20:00) zaplanowano spotkanie FOMC, a na czwartek (14:30) zaplanowano publikację PKB za II kw. w USA. Łącząc to z lawiną raportów o zyskach, być może właśnie weszliśmy w najciekawszy tydzień lata 2021 roku dla rynków akcji.

Źródło: Bloomberg, XTB Research

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót