Komentarz giełdowy – Czy Evergrande jest drugim Lehman Brothers?

15:47 17 września 2021

Od kilku dni na rynkach pojawił się temat dotyczący potencjalnego bankructwa jednego z największych deweloperów w Chinach. Wielkość firmy, a raczej jej dług prowadzi do tego, że sytuacja jest przyrównywana do upadku Lehman Brothers. Czy problemy w Chinach mogą zapoczątkować kolejną falę kryzysu finansowego na świecie?

Rynki giełdowe wydają się być dzisiaj spokojne. Oczywiście nie widać większych problemów w Europie czy na Wall Street, gdzie indeksy znajdują się zaledwie kilka procent od historycznych szczytów. Okazuje się jednak, że na drugim końcu świata sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Indeksy giełdowe w Chinach czy chińskie akcje notowane w Hong Kongu zachowują się najgorzej od tąpnięcia z marca zeszłego roku. Do minimów z zeszłego roku dla indeksu Hang Seng CE brakuje zaledwie 7%, a do minimów z 2015 roku ok. 15%. Powodem jest nie tylko niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej w Chinach, ale w ostatnim czasie możliwość upadku drugiego największego dewelopera w Chinach. Spółka posiada monstrualny dług w wysokości 300 mld dolarów! Spółka w ciągu 2 tygodni informowała wielokrotnie, że ma problemy z obsługą zadłużenia, ale jednocześnie rozmiar firmy sugerował, że otrzyma ona pomoc od państwa. Donosy ze strony Global Times wskazują jednak, że pomoc finansowa wcale może nie nastąpić. Upadek firmy może spowodować, że problemy zaczną się w całym sektorze bankowym w Chinach, co może doprowadzić do załamania akcji kredytowej i lawiny kolejnych bankructw. Oczywiście jest to najgorszy możliwy scenariusz, ale jednocześnie przypomina on pod pewnymi względami upadek banku Lehman Brothers.

Teoretycznie najważniejsze będą działania władz spółki i władz państwa w trakcie weekendu. Z drugiej strony ogłoszenie bankructwa w weekend mogłoby doprowadzić do zapoczątkowania przynajmniej małego kryzysu na globalnym rynku finansowym. Tymczasem rynek szykuje się na przyszłotygodniowe wydarzenie w postaci posiedzenia Fed, na którym teoretycznie może nastąpić komunikacja dotycząca ograniczenia programu QE.

Na samym końcu warto wspomnieć, że mamy dzisiaj tzw. Dzień Trzech Wiedź. Jest to trzeci piątek miesiąca, ostatniego miesiąca kwartału, kiedy to wygasają kontrakty terminowe na akcje, indeksy czy opcje. Wobec tego często w ostatniej godzinie handlu ma miejsce bardzo duża zmienność i rozpoczynanie nowych trendów. Pomimo pozytywnego poranka w Europie, obecnie obserwujemy w większości przypadkach spadki. DAX traci aż 0,6% na ok. 2 godziny przed zamknięciem. Wall Street traci sporo: S&P 500 zniżkuje o 0,2%, natomiast Nasdaq traci prawie 0,5%. WIG20 zniżkuje dzisiaj o 0,2%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót