Komentarz giełdowy – Globalne spowolnienie nie służy inwestorom

16:51 18 października 2019

Globalny wzrost gospodarczy znacząco spowolnił w tym roku. Jest to efekt kilku czynników, ale przede wszystkim tych związanych z restrykcjami w światowym handlu.  Oczywiście nie należy zapominać o kryzysach geopolitycznych w różnych miejscach na świecie czy niepewności związanej z działaniami polityków.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa, że wzrost gospodarczy globalnie w tym roku wyniesie zalewie 3,0%. Będzie to najwolniejszy wzrost na świecie od ostatniej recesji gospodarczej z lat 2008/2009. Oczywiście w tym wypadku trzeba część winy zrzucić na Chiny, których wzrost gospodarczy w III kwartale tego roku spowolnił do 6,0% w ujęciu rocznym. Teoretycznie wydaje się być to sporo, ale jednak patrząc na historię rozwoju Chin jest to najwolniejsze tempo wzrostu od 30 lat. Powodem takiej sytuacji jest oczywiście handel międzynarodowy, a w szczególności ten ze Stanami Zjednoczonymi. Taryfy celne na produkty o wartości setek miliardów dolarów wpływają silnie na to, co dzieje się w drugiej gospodarce na świecie. Oczywiście jest szansa na to, że sytuacja ulegnie poprawie. Chiny oraz Stany Zjednoczone doszły do pewnego porozumienia i mają podpisać porozumienie handlowe pierwszej fazy, które ma otworzyć drogę do dalszej pełnej umowy handlowej. Oczywiście nie oznacza to rychłego odbicia gospodarczego, ale z pewnością może poprawić pewność wśród inwestorów oraz biznesu. To niepewność biznesu w dużej mierze ogranicza inwestycje. Wydaje się, że bez tej pewności dosyć szybko możemy być świadkami pojawienia się efektów drugiej rundy spowolnienia w postaci spadku zatrudnienia, płac czy wydatków, co może ostatecznie doprowadzić do kryzysu.

Oprócz tego rynek żyje w ostatnim czasie porozumieniem dotyczącym Brexitu. Po wielu miesiącach impasu udało się osiągnąć nowe porozumienie między Wielką Brytanią oraz Unią Europejską, choć prawdziwy sprawdzian przyjdzie dopiero jutro w brytyjskim parlamencie. Jeśli parlament nie poprze porozumienia Johnsona, Wielka Brytania będzie zmuszona do przedłużenia procesu Brexitu, lub wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia, co z pewnością doprowadziłoby do negatywnych skutków nawet dla całej globalnej gospodarki. Oczywiście rynki zareagowały bardzo pozytywnie na wieści o porozumieniu, choć aktualnie widać pewną ostrożność w stosunku do nadchodzących wydarzeń.

W Europie spadki wynoszą od 0,4% do nawet 0,9%, natomiast na Wall Street są one minimalnie mniejsze. W przypadku polskiego rynku po mocnych wzrostach z wczorajszego dnia dzisiaj przychodzi czas na niewielką korektę. Indeks WIG20 traci 0,5% na koniec sesji i znajduje się wciąż wyraźnie poniżej 2200 punktów.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót