Komentarz giełdowy – Inflacja zbiera żniwa

17:57 14 stycznia 2022

Amerykańscy konsumenci po raz pierwszy dali znać, że rosnące ceny nie są zbyt mile widziane. Dzisiejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz nastrojów konsumentów pokazały, że inflacja może przynieść negatywne skutki dla gospodarki. Zmienność na rynkach nie jest może duża, ale cały tydzień dla Wall Street może zakończyć się negatywnie.

Sprzedaż detaliczna w USA osunęła się w listopadzie o 1,9% m/m. Oczywiście dane za listopad były niezłe, ale jednak mamy największy spadek od 10 miesięcy. Produkcja przemysłowa spadła jedynie 0,1% m/m za grudzień, choć oczekiwano wzrostu. Przy takich danych powinniśmy obserwować wyraźne straty dolara, ale jednocześnie mogą one wskazywać, że potrzeba szybkiego działania polityki monetarnej w celu obniżenia inflacji. Jak widać wyższe ceny mogą mieć ogromy wpływ na to, jaką postawę będą mieli konsumenci. Oprócz tego dane dotyczące nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu Michigan pokazały spadek, właśnie ze względu na obawy inflacyjne. Oczekiwania dotyczące dynamiki inflacji z perspektywy rocznej pokazały poziom 4,9%! Teoretycznie możemy wciąż za rok mieć bardzo negatywne realne stopy procentowe. Z perspektywy stóp procentowych warto wspomnieć o dzisiejszych wynikach banków z Wall Street. Oczywiście trudno mówić o poprawie marży odsetkowej, w momencie braku zmian stóp procentowych. Dywizje konsumenckie banków JP Morgan, Citigroup nie odnotowały zbyt dobrych wyników, co doprowadziło do cofnięcia się cen akcji tych spółek. Co ciekawe, najbardziej detaliczny bank z dzisiejszych publikacji, czyli Wells Fargo, jako jedyny pochwalił się w pełni lepszymi wynikami.

Jak widać inflacja pozostanie z nami na dłużej, co może mieć ogromny wpływ na kształtowanie się rynków finansowych, w tym oczywiście Wall Street. Godzinę po otwarciu sesji w USA S&P 500 traci 0,18%, DJIA traci ponad 0,6%, ale Nasdaq rośnie już o 0,2%. W Europie zyskał dzisiaj jedynie główny indeks z Turcji. DAX traci godzinę przed zamknięciem 0,7%, natomiast po wczorajszym silnym wzroście, WIG20 zalicza dzisiaj korektę na poziomie 1,1%.

 

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót