Komentarz giełdowy - Obiecujący początek sezonu wyników na GPW

16:57 19 lipca 2019

Końcówka tygodnia na światowych giełdach upływa w całkiem optymistycznych nastrojach. W trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy silne wzrosty na chińskich i japońskich parkietach. Również w trakcie sesji europejskiej dominowali kupujący. Sytuacja zaczęła jednak ulegać zmianie po otwarciu się rynków za Oceanem. W rezultacie na zamknięciu sesji duża część głównych indeksów z Europy Zachodniej znajdowała się w bliskim sąsiedztwie wczorajszych cen zamknięcia.

Na Starym Kontynencie wyjątkiem zasługującym na uwagę są Włochy. Włoski indeks FTSE MIB traci blisko 2%. Powodem spadków są oczywiście zawirowania na krajowej scenie politycznej. Coraz częściej mówi się o możliwości rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentach. Powodem pojawienia się takich doniesień są coraz większe różnice między Matteo Salvinim i Luigi di Maio - liderami włoskiej koalicji populistycznej. Byłoby to z pewnością korzystne dla Salviniego, ponieważ jego notowania znacznie się poprawiły od ostatnich wyborów, czego nie można powiedzieć o liderze Ruchu Pięciu Gwiazd. Niemniej jednak, sam Salvini powiedział, że nawet gdyby trzeba było rozpisać wybory to wciąż jest na to trochę czasu, tak więc na decyzję w tej sprawie może nam przyjść jeszcze troche poczekać.

Dzisiejsza kondycja polskich indeksów giełdowych może być powodem do dumy. Indeks WIG20 zyskuje blisko 1% i jest jednym z najlepszych indeksów blue chips ze Starego Kontynentu (lepiej radzi sobie tylko szwedzki OMXS30). Nieco słabiej radziły sobie małe i średnie spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80. Niemniej jednak, oba te indeksy również notują dziś wzrosty. Jeśli chodzi o poszczególne spółki to na uwagę zasługuje PKN Orlen. Koncern z Płocka opublikował dziś raport wyników drugi kwartał roku rozpoczynając tym samym sezon wyników dla spółek z indeksu WIG20. Podczas gdy spółka odnotował przychody zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, to zysk okazał się znacznie wyższy od prognoz. Nie powinno więc dziwić, że PKN Orlen był dziś jedną z najlepiej radzących sobie spółek z indeksu WIG20.

W przyszłym tygodniu swoje raporty wyników opublikują Santander Bank Polska (wtorek, 23 lipca) i Orange Polska (środa, 24 lipca).

Filip Kondej
Analityk Rynków Finansowych XTB
filip.kondej@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót