Komentarz giełdowy: Słaba sesja mimo dobrych PMI

17:00 24 stycznia 2023

Dzisiejsza sesja upływa pod znakiem rachitycznych spadków na GPW, które wystąpiły pomimo dobrych danych makroekonomicznych z jednej strony od naszego zaodrzańskiego sąsiada, z drugiej strony ze Stanów Zjednoczonych. Kompozytowy PMI dla strefy euro urósł do 50,2 punktów, przy grudniowym poziomie 49,3. Jest to równocześnie najwyższy odczyt od 7 miesięcy. Najistotniejszą informacją jest fakt, iż produkcja przemysłowa odnotowywała wzrost trzeci miesiąc z rzędu i finalnie powróciła powyżej poziomu 50 punktów. Jeśli chodzi o dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, PMI dla produkcji wyniósł 46,8 wobec oczekiwań na poziomie 46,0 przy poprzednim odczycie równym 46,2. PMI dla usług wyniósł 46,6 wobec oczekiwań na poziomie 45,0 przy poprzednim odczycie równym 44,7. Tak pozytywne zaskoczenie w zakresie odczytów wskaźników sentymentu managerów może świadczyć o przejściowej zmianie percepcji postrzegania ryzyka wystąpienia spowolnienia gospodarczego,  co paradoksalnie zostało negatywnie odebrane przez rynki. Co już wielokrotnie było podkreślane, aktualnie najpoważniejszym czynnikiem cenotwórczym dla rynków kapitałowych jest inflacja oraz możliwe zacieśnianie lub luzowanie polityki monetarnej prowadzonej przez banki centralne. Ryzyko wystąpienia recesji zdaje się być na dzień dzisiejszy traktowane jako czynnik drugo - lub trzeciorzędny.

Istotna informacja spółkowa napłynęła w dniu dzisiejszym ze strony Grupy Azoty. Spółka uruchomiła w Tarnowie drugą linię produkcyjną stężonego kwasu azotowego. Projekt zwiększy dotychczasowe moce produkcyjne o 40 tys. ton/rok podwajając dotychczasowy wynik. Grupa Azoty jest monopolistą na polskim rynku w zakresie produkcji kwasu azotowego stężonego. Odbiorcami produktu jest 30 podmiotów w 20 krajach UE. 

Kalendarz makroekonomiczny na dalszą część tygodnia zapowiada się dość spokojnie bez przełomowych wydarzeń, jednak jesteśmy w samym centrum sezonu wyników spółek amerykańskich, w tym technologicznych gigantów, które mogą negatywnie zaskoczyć, co z kolei może przełożyć się na sentyment nie tylko na Wall Street, ale również na Książęcej.

Maciej Kietliński

Ekspert Rynku Akcji, XTB


 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót