Komentarz giełdowy – Strefa euro drugą Japonią?

15:18 22 lipca 2021

Odbicie na globalnych rynkach było kontynuowane przez pierwszą część dzisiejszego dnia. Nastroje były całkiem niezłe, nawet pomimo rosnącej ilości przypadków koronawirusa czy również impasu pod względem pakietu infrastrukturalnego w USA. Wydarzeniem dnia miała być jednak decyzja EBC wobec ostatnich zmian pod względem celu inflacyjnego. Fajerwerków nie było, ale dzisiejsza decyzja pokazuje, że stopy procentowe prawdopodobnie zostaną zapomnianym instrumentem prowadzenia polityki monetarnej na bardzo długi czas.

Dzisiejsza decyzja EBC nie zaskoczyła. Stopy procentowe oraz program QE pozostał bez zmian. Bez przedłużenia czy skracania całego programu, który na ten moment ma trwać przynajmniej do marca 2022 roku. EBC zmienił ostatnio swój cel inflacyjny na symetryczny i 2%, co było jego niewielką podwyżką. To otworzyło furtkę do bycia jeszcze bardziej akomodacyjnym, co po części Europejski Bank Centralny zrobił. EBC w swoim oświadczeniu wskazuje, że stopy procentowe nie będą podnoszone, dopóki inflacja nie osiągnie celu w prognozach na długo przed zakończeniem horyzontu prognoz. To oznacza, że inflacja musi pozostać na wysokim cenie przez dłuższy okres, aby EBC w ogóle przysiadł do rozważania nad podwyżkami stóp procentowych. Po ostatnich prognozach wiemy jednak, że taka sytuacja będzie bardzo trudna do osiągnięcia, gdyż nawet z bieżącą presją inflacyjną na całym świecie, EBC w najbliższych latach nie widzi szans na osiągnięcie 2% inflacji! A warto zauważyć, że EBC z pewnością chciałby zauważyć inflację bazową w okolicach tego poziomu, a na ten moment znajduje się ona naprawdę bardzo nisko. To pokazuje nam sytuację, w której Europejski Bank Centralny zbliża się swoją polityką do tego, co robi Bank Japonii. BoJ w zasadzie od późnych lat 90 nie zmienił znacząco stóp procentowych. Zakres ich wahań można liczyć w kilkudziesięciu punktach bazowych. Warto zauważyć, że taka sytuacja w strefie euro również utrzymuje się od kilku lat. Czy wobec tego kolejnym krokiem w strefie euro jest stały program zwiększania bazy monetarnej, tak jak jest to w Japonii czy program skupu akcji, np. w postaci skupowania jednostek funduszy ETF? Nawet pomimo tego, że dzisiaj nie obserwujemy dużych zmian w polityce, to jednak w dłuższym terminie taka polityka wydaje się być pozytywna dla rynku akcji, choć jednocześnie grozi to zwiększeniem obaw o powstawanie baniek spekulacyjnych. Dodatkowo w przypadku przyszłych kryzysów, oddziaływanie banku centralnego będzie naprawdę minimalne. Niemniej na ten moment wydaje się, że rynek akcyjny nie przejął się zbytnio brakiem nowego wsparcia i kontynuuje ostatnie ożywienie.

Po godznie 15:00 wzrosty w Europie uległy lekkiej redukcji. DAX spadł poniżej 15500 punktów i notowany jest 0,55% wyżej niż wczorajsze zamknięcie. Większość wzrostów zmniejszyło się poniżej 1%. WIG20 traci po 15 0,33%. Kontrakty w USA wskazują na bardzo płaski początek sesji. Zyskuje nieco kontrakt na Nasdaq. Dzisiaj po sesji na Wall Street publikacje wyników Twittera oraz Intela.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót