Komentarz rynkowy: Koronawirus

17:27 7 sierpnia 2020
• Pandemia nie wykazuje oznak spowolnienia. Liczba nowych przypadków stale rośnie na wszystkich kontynentach. Wraz ze wzrostem liczby nowych infekcji rośnie liczba ofiar śmiertelnych. W ciągu ostatnich dziewięciu dni liczba zgonów wzrosła o 10 000 w samych Stanach Zjednoczonych.

Wczoraj zgłoszono 281 232 nowych przypadków koronawirusa. Tymczasem średnia z ostanich 7-dni obecnie wynosi 254 614. Źródło: Worldometers

• Indie, kraj najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa w Azji, zgłosiły dzisiaj rekordową liczbę 62 538 nowych infekcji. W sumie liczba przypadków w kraju przekroczyła dwa miliony.
 
• W czwartek ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o 6 590 nowych potwierdzonych infekcjach i 819 nowych zgonach, łącznie w całym kraju odnotowano 462 690 przypadków i 50 517 ofiar śmiertelnych. Wirus rozprzestrzenia się szybko; nieco ponad dwa tygodnie temu odnotowano 40 000 zgonów.
 
• Polska zgłosiła w piątek 809 nowych przypadków COVID-19, co jest szóstym rekordowym dziennym wzrostem w ciągu dwóch tygodni, ale rząd wykluczył ponowne wprowadzenie ogólnokrajowej blokady.

• Potwierdzone przypadki COVID-19 w Afryce przekroczyły 1 milion, podał Reuters w czwartek. Republika Południowej Afryki - piąty najbardziej dotknięty kraj na świecie, odpowiadający za połowę liczby przypadków zachorowań w Afryce Subsaharyjskiej - odnotowała do tej pory 538 184 przypadków, podało w czwartek ministerstwo zdrowia.
Liczba zgonów w USA w wyniku pandemii koronawirusa przekroczyła w piątek 160 000, co stanowi prawie jedną czwartą całkowitej liczby ofiar śmiertelnych. Źródło: Financial Times

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót