Komentarz walutowy: Czy to koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce?

10:02 6 października 2022

Podczas wczorajszej sesji Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych, mimo że oczekiwania zakładały podwyżkę o 25 punktów bazowych (a niektóre mówiły nawet o 50 pb). Biorąc pod uwagę wciąż rosnącą inflację, która we wrześniu przyspieszyła do 17,2%, jest to niemałe zaskoczenie. Główna stopa procentowa w Polsce została więc utrzymana na poziomie 6,75%. Oznacza to, że realne stopy (stopa minus inflacja) wynoszą ponad 10% na minusie! Nie trudno więc dziwić się reakcji na PLN, który wyraźnie się osłabił podczas wczorajszej sesji.“Ignorancka” postawa RPP wywiera negatywny wpływ na kurs złotego i niestety może prowadzić do dalszego osłabienia naszej krajowej waluty. Dodatkowo złotemu nie sprzyja sytuacja na rynku światowym i próba powrotu dolara do głównego trendu - wzrostowego. 

Podczas dzisiejszej sesji warto zwrócić uwagę na cotygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych z USA (14:30), a także na konferencję prasową prezesa NBP (15:00), który będzie się tłumaczył z wczorajszej decyzji RPP. O ile Rada nie pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie, tak kluczowe dla złotego będzie to, jakie są oczekiwania na przyszłość i czy wczorajszy ruch to chwilowa “pauza” czy sygnał do zakończenia cyklu podwyżek (co byłoby negatywne dla PLN). 

Jeśli chodzi z kolei o sytuację na głównej parze walutowej - EURUSD, która bezpośrednio przekłada się na zachowanie par z PLN, wczoraj doszło tutaj do wyhamowania odreagowania wzrostowego. Jeżeli wczorajszy sentyment zostanie utrzymany, niewykluczone, że złoty będzie dalej tracił. Niemniej po dzisiejszej sesji nie spodziewałbym się dużych ruchów, ponieważ inwestorzy będą wyczekiwać na jutrzejsze dane z rynku pracy w USA, które powinny dopiero przynieść większą zmienność na USD. Niemniej patrząc typowo technicznie na EURUSD, notowania odbiły się dynamicznie od poziomu parytetu, co może przemawiać za utrzymaniem tendencji spadkowej. W przypadku kontynuacji takiego trendu, w średnim terminie niewykluczony byłby nawet powrót w kierunku wrześniowych minimów przy 0,9550. W przeciwnym razie, gdyby psychologiczna bariera 1,0000 została przełamana w górę, kolejny ważny długoterminowy opór znajduje się 120 pipsów wyżej, przy 1,0120. 

W czwartek o poranku nasza krajowa waluta nie radzi sobie najlepiej i traci 0,7% względem CHF i USD oraz 0,6% w ujęciu do EUR, a także 0,4% w stosunku do GBP. Po godzinie 10:30 euro kosztuje 4,8456 złotego, dolar 4,9040 złotego, frank 4,9946 złotego, a funt 5,5392 złotego.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót