Komentarz walutowy: Dolar pod presją po słowach Powella

11:08 1 grudnia 2022

Wydarzeniem wczorajszej sesji było wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej, które to dostarczyło ogromnej zmienności na rynku. Jerome Powell zapowiedział niższe tempo podwyżek stóp procentowych, czego od dłuższego czasu oczekiwali inwestorzy. Co prawda wielu uczestników rynku już od początku października wierzyło w tzw. pivot Fed czyli zmianę w polityce banku centralnego, niemniej wczorajsze potwierdzenie tej tezy przez Powella przyniosło euforię na rynku akcji i cofnięcie na dolarze amerykańskim. Aktualnie podwyżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu jest scenariuszem bazowym. Powell powiedział w swoim wystąpieniu, że oczywiście doszło do spowolnienia gospodarczego, ale inflacja jest wciąż wysoka i wymagane są kolejne podwyżki, choć ich tempo będzie niższe.

Jeśli chodzi z kolei o dzisiejszy poranek, możemy obserwować niewielką korektę na rynku akcji po wczorajszych silnych wzrostach, z kolei dolar pozostaje najsłabszą walutą z grona G10. Najlepiej przed godziną 10 radzi sobie jen japoński, który umacnia się ponad 1% w ujęciu do dolara. Patrząc natomiast na głowną parę walutową, ta zakończyła wczorajsza sesję powyżej poziomu 1,0400 i kontynuuje wzrosty o poranku. Jeśli obecny sentyment nie ulegnie zmianie, w średnim terminie niewykluczony byłby nawet atak na opór przy 1,0600. Krótkoterminowym wsparciem pozostaje z kolei strefa przy 1,0360. 

W czwartek zaprezentowanych zostanie sporo odczytów makro. O poranku poznaliśmy rewizje danych PMI dla państw europejskich, z kolei o 15:45 opublikowane zostaną dane PMI dla przemysłu i ISM dla sektora przemysłowego (16:00) z USA. Wcześniej - o 14:30 poznamy również dane o inflacji PCE ze Stanów Zjednoczonych, oraz o dochodach i wydatkach osobistych Amerykanów. Poza tym, trzeba wspomnieć o wystąpieniach członków banków centralnych, przemawiać będą zarówno przedstawiciele EBC, jak i Fed. Niemniej nie wydaje się, aby ich słowa mogłyby wpłynąć na rynki w podobny sposób jak Powella.

Polski złoty skorzystał wczoraj na osłabieniu dolara i umocnił się w ujęciu do głównych walut. Poranek przynosi jednak zastanawiającą zmianę sentymentu i osłabienie naszej krajowej waluty (mimo wciąż słabego dolara). Aktualnie PLN traci ponad 0,5% w ujęciu do euro  i franka, a także 0,7%  w stosunku do funta i 0,3% do dolara. O 10:00 za dolara trzeba zapłacić 4,4945 zł, za euro 4,6913 zł, za franka 4,7660 zł, a za funta 5,4478 zł. 

 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót