Komentarz walutowy – silna wyprzedaż złotego

08:40 16 października 2020

W ostatnich dniach wskazywałem na fakt, że powrót restrykcji w europejskiej gospodarce jest największym zagrożeniem dla złotego. Niestety, taki scenariusz się materializuje. Oznacza to ryzyko, że euro i frank będą droższe niż w czasie wiosennej paniki.

Na początek w takich sytuacjach zawsze warto pamiętać dlaczego złoty traci w sytuacjach rynkowego napięcia, szczególnie, jeśli czynniki lokalne są jego składową. Ponieważ dług zewnętrzny netto w przypadku Polski jest nadal bardzo duży, korzystamy z zagranicznego kapitału. Co prawda krańcowym kupującym polskie obligacje w roku ich rekordowej emisji był NBP, jednak to kapitał zagraniczny pozostaje najbardziej niestabilnym elementem układanki. Nowe restrykcje związane z COVID są dla złotego niekorzystne z wielu względów. Po pierwsze, w oczywisty sposób uderzą w działalność gospodarczą. To już nie jest samo noszenie maseczek, ale ograniczenia dla branży usług i handlu. Nie bez znaczenia jest tu sam efekt psychologiczny wywoływany przez ogłaszanie restrykcji oraz dziennych statystyk. Po drugie, ten problem nie dotyczy jedynie Polski, a większości krajów Europy Zachodniej, a to oznacza, że da się nam we znaki podwójnie. Po trzecie, gorsze perspektywy makroekonomiczne jeszcze bardziej oddalają wizję jakiejkolwiek podwyżki stóp procentowych. Wreszcie, globalne rynki tak naprawdę nadal jedynie w niewielkim stopniu zareagowały na pogorszenie sytuacji. Inwestorzy pamiętają jak szybko odrobione zostały wiosenne straty i choć tym razem możliwości interwencyjne są niepomiernie mniejsze, powoduje to szybkie zatrzymanie na rynkach bazowych. Cały czas jest jednak ryzyko, że dojdzie do większej wyprzedaży, a ta spotęgowałaby wyprzedaż naszej waluty. Punktem obserwacyjnym jest oczywiście 4,60 za euro – ten poziom dwukrotnie zatrzymał wyprzedaż złotego, ale teraz może być inaczej. Powrócił problem natury fundamentalnej, a reakcja rynków globalnych cały czas była niewielka.

W tej sytuacji wszystkie inne kwestie zdają się schodzić na drugi plan. USA żyje oczywiście kampanią, ale nie ma tam przełomu, a do wyborów zostało nieco ponad 2 tygodnie. Dziś czeka nas raport o sprzedaży detalicznej za wrzesień (14:30), który normalnie byłby w centrum zainteresowania inwestorów. O 9:35 euro kosztuje 4,5541 złotego, dolar 3,8889 złotego, frank 4,2488 złotego, zaś funt 5,0232 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót